Nêu hình thức sinh sản vô tính ở động vật

Câu 1. Các hình thức sinh sản vô tính ở sinh vật

Câu 2. Vẽ sơ đồ về quá trình sinh sản hữu tính ở sinh vật.

Giúp mình zới

user-avatar

Câu 1: Các hình thức sinh sản vô tình ở động vật: + Phân đôi +Tái sinh +Bào tử +Sinh dưỡng +Nảy chồi

Câu 2:

Tinh trùng(n) + Trứng(n) ==-> Hợp từ(2n) ==-> Phát triển phôi ==> Cơ thể con


Các câu hỏi liên quan