Nêu đặc điểm tiến hóa của ngành ruột khoang

Nêu đạc điểm tiến hoa cua ngàng ruột khoang hơn ngàng động vật nguyên sinh

user-avatar

Có đối xứng tỏa tròn, ruột dạng túi, là động vật đa bào bậc thấp, cấu tạo thành cơ thể gồm 2 lớp tế bào, có tế bào gai để tự vệ và tấn công., di chuyển đa dạng, hình dạng phong phú.


Các câu hỏi liên quan