Nêu hệ cơ quan mới của giun đất

giun đất có hệ cơ quan nào mới? thể hiện sự tiến hóa so với các đại diện ngành giun tròn và giun dẹp

giúp mk vs mai fải kt 45'. Please!!!

user-avatar

Hệ cơ quan mới xuất hiện ở giun đất là Hệ tuần hoàn kín, hệ tuần hoàn phân hóa, hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.


Các câu hỏi liên quan