Chất lỏng màu đỏ trong giun đất là chất gì?

Cuốc phải giun đất thấy chất lỏng màu đỏ chảy ra. Đó là chất j và tại sao có màu đỏ?

user-avatar

Đó là máu của giun đất nó có màu đỏ vì giun đất có hệ tuần hoàn khép kín, máu mang sắc tố chứa sắt nên có màu đỏ.


Các câu hỏi liên quan