Nêu phản ứng của giun đất khi bị kim châm vào đầu, đuôi và phần giữa

phản ứng của run đất khi châm đầu, giữa,đuôi.

user-avatar

Châm đầu: giãy đuôi

Châm đuôi : giãy đầu

Châm giữa : giãy cả đuôi lẫn đầu


Các câu hỏi liên quan