Nêu khái niệm về tiến hóa

Tiến hóa là gì?

user-avatar

"Tiến hóa" "quá trình hoàn thiện", biến đổi dần để hoàn thiện hơn các bộ phận, chức năng của các sinh vật để phù hợp hơn với điều kiện sinh tốn cũng đang dần thay đổi


Các câu hỏi liên quan