Nêu những nét chính về chiến thắng Bạch Đằng năm 938?

Nêu những nét chính về chiến thắng Bạch Đằng năm 938? Vì sao nói đây là chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta?

user-avatar

Những nét chính về chiến thắng Bạch Đằng là nhờ Ngô Quyền đã lợi dụng thủy triều lên xuống để sử dụng những cái cọc dam vào thuyền địch gây ra tổn thất cho thuyền dịch dẫn đến sự thất bại


Các câu hỏi liên quan