Nhận xét hướng chuyển động tự quay quanh trục của trái đất?

nhận xét so sanh hướng chuyển động tự quay quanh trục của trái đất và hướng chuyển động của trái đất quay quanh mặt trời

user-avatar

Ta thấy :

- Hướng chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất: từ Tây sang Đông

- Hướng chuyển động của Trái Đất quay quanh Mặt Trời: từ Tây sang Đông

Vậy hướng chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hướng chuyển động của Trái Đất quay quanh Mặt Trời giống nhau, đều là từ Tây sang Đông.


Các câu hỏi liên quan