Trong một năm ánh sáng chiếu bằng bao nhiêu?

Trong một năm ánh sáng chiếu?

user-avatar

Một năm ánh sáng bằng 9.460.528.400.000km (9,5 ngàn tỷ km), tức là 5.878.499.810.000 dặm.


Các câu hỏi liên quan