Khi nào cầu Bắc và Nam ngả về phía mặt trời nhiều nhất?

Khi nào cầu bắc và nữa cầu nam ngả về phía Mặt Trời nhiều nhất ?

user-avatar

Ngày 22-6,nửa cầu Bắc ngả về phiá Mặt Trời nhiều nhất.

Ngày 22-12,nửa cầu Nam ngả về phía Mặt Trời nhiều nhất.


Các câu hỏi liên quan