Cho A=$\frac{15\sqrt{x}-11}{x+2\sqrt{x}-3}-\frac{3\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1}-\frac{2\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+3}$

a) Rút gọn A

b) Tính giá trị của biểu thức khi x=$26-6\sqrt{17}$

c) Tìm x để A=$\frac{-1}{7}$

d) Tìm x thỏa mãn A=$\frac{-8\sqrt{x}+5}{3\sqrt{x}+1}$

e) Tìm số nguyên x tm A> -1

f) Cm A> -5

g) cm A$\leq \frac{2}{3}$

h) Tìm các số tự nhiên x để A nhận giá trị nguyên

i) Tìm x để A > $\frac{7\sqrt{x}-6}{x-9}$

Mình đang cần gấp giúp mình nhanh nhá !

Các câu hỏi liên quan