một nhà máy chia 1500 kg thóc cho 3 đội sản xuất tỉ lệ với số người của mỗi đội biết rằng số người của đội thứ hai bằng trung bình cộng số người của đội thứ nhất và đội thứ ba. Đội thứ nhất lĩnh nhiều hơn đội thứ ba là 300kg. Hỏi mỗi đội đc lĩnh bao nhiêu kg thóc

Các câu hỏi liên quan