Trong một lớp có 17 bạn nam và 11 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 3 bạn, trong đõ có một bạn nam và hai bạn nữ


Các câu hỏi liên quan