Phân tích đa thức x^3 + 2x^2y + xy^2 – 4x thành nhân tử

Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

a) x3 + 2x2y + xy2 – 4x

b) 8a3 + 4a2b - 2ab2 – b3

c) a3 – b3 + 2b – 2a

d) (8a3 – 27b3) – 2a(4a2 – 9b2)

mấy cái cạnh chữ là mũ nhé

user-avatar

bạn có thể ghi rõ ra hơn ko chứ mik ko hiểu mủ thù bạn có thể ghi là ^
vd x bình ban sẽ ghi là x^2


user-avatar

mình giải đc rồi cảm ơn bạn đã quan tâm


Các câu hỏi liên quan