So sánh cấu tạo tế bào thức vật và tế bào động vật?

user-avatar

Giống nhau:
- Đều là tế bào nhân thực.
- Màng sinh chất đều được cấu tạo theo mô hình khảm lỏng
- Thành phần đều được cấu tạo từ các chất hữu cơ và vô cơ như: prôtêin, gluxit, lipit, axit nuclêic, nước...

Tế bào động vật Tế bào thực vật
+Có màng tế bào, nhân, tế bào chất +Dị dưỡng +Hình dạng không nhất định +Thường có khả năng chuyển động +Không có lục lạp +Không có không bào +Chất dự trữ là glycogen +Không có thành xenlulôzơ +Phân bào có sao, phân chia tế bào chất bằng eo thắt ở giữa tế bào. +Có màng tế bào, nhân, tế bào chất
+Tự dưỡng
+Hình dạng ổn định
+Rất ít khi chuyển động
+Có lục lạp
+Có không bào lớn
+Dự trữ bằng hạt tinh bột
+Có màng thành xenlulôzơ
+Phân bào có sao, phân chia tế bào chất bằng vánh ngăn

Chúc bạn học tốt:))


Các câu hỏi liên quan