trình bày cấu tạo tế bào động vật

user-avatar
Cấu tạo tế bào gồm: -Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định. -Màng sinh chất bao bọc ngoài chất tế bào. -Chất tế bào là chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp (chứa chất diệp lục ở tếbào thịt lá),... Tại đây diễn ra các hoạt động sống cơ bản của tế bào: -Nhân: thường chỉ có một nhân, cấu tạo phức tạp, có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào

Các câu hỏi liên quan