Tại sao vẩy cá ở lớp trên đậm hơn vẩy cá lớp dưới

Tại sao vẩy cá ở lớp trên đậm hơn vẩy cá lớp dưới???

user-avatar

bởi vì lớp vảy ở trên tiếp súc với ánh nắng thường xuyên nên vảy của nó màu của nó đậm , còn vẩy dưới không tiếp súc với ánh nắng thường xuyên nên vảy nhạt hơn


Các câu hỏi liên quan