Thuỷ tức thải chất bã ra khỏi cơ thế qua:

Thuỷ tức thải chất bã ra khỏi cơ thế qua:

A. lỗ miệng

B. tế bào gai

C. màng tế bào

D. không bào tiêu hoá
Các câu hỏi liên quan