Tính thu nhập bình quân đầu người của mỗi nước?

Cho bảng số liệu sau: hãy tính thu nhập bình quân đầu người của mỗi nước ( năm 2014)

Nước Dân số ( triệu người)

Tổng sản phẩm trong nước

( triệu USD)

Pháp 64.7 2806418
CH Séc 10.5 208796

user-avatar

Để tính thu nhập bình quân đầu người em chỉ cần lấy tổng sản phẩm trong nước chia cho dân số của nước đó. Đơn vị trong bài này sẽ là USD/người

Chúc em học tốt!


Các câu hỏi liên quan