Nêu mặt tích cực và hạn chế của việc khai thác rừng Amazon?

Nêu những mặt tích cực và hạn chế của việc khai thác rừng A-ma-dôn?

user-avatar

Tích cực là khai thác rừng a-ma dôn để lấy gỗ và lấy đất canh tác,xây dựng đường bộ và đường sắt xuyên a-ma-dôn đến các vùng mỏ và các đô thị mới đã góp phần phát triển kinh tế và đời sống ở vùng đồng bằng a-ma-dôn

Hạn chế là làm cho môi trường rừng a-ma dôn bị hủy hoại dần,anh hưởng tới khí hậu khu vực và toàn cầu


Các câu hỏi liên quan