Viết một báo cáo về lục địa Oxtraylia và châu Đại Dương

các bạn ơi giúp mik với mik đag cần gấp lắm!!!

đề: đựa vào kiến thức đã học, hãy viết 1 báo cáo về lục địa ô-xtrây-li-a và châu đại dương

mọi người giúp mik nha!!!

user-avatar

con lười

Úc – Wikipedia tiếng Việt vào tham kháo ô xờ trây li a đi

r tìm châu đại dương sau


Các câu hỏi liên quan