Tình hình dân số châu Âu so với dân số thế giới?

Giúp mình câu tình hình dân số châu Âu so với dân số thế giới

user-avatar

- châu âu: độ tuổi lao động tăng tỉ lệ sinh giảm tỉ lệ tử tăng

thế giới: tỉ lệ sinh tăng tỉ lệ tử tăng tỉ lệ độ tuổi lao động tăng năm 2000 so với những năm trước

- châu âu: tỉ lệ sinh giảm độ tuổi lao động giảm tỉ lệ tử tăng

- thế giới:tỉ lệ sinh, tử, độ tuổi lao động đều tăng

=>so với thế giới châu âu đang già đi(bởi ở châu âu tỉ lệ sinh giảm tỉ lệ tử tăng)

*dân số châu âu vẫn đang có xu hướng già đi vì tỉ lệ lao động sau này sẽ già đi và tỉ lệ sinh sẽ thừa kế cho tỉ lệ độ tuổi lao động, vì hiên nay tỉ lệ sinh thấp nên sau này tuổi lao động sẽ thấp


Các câu hỏi liên quan