Tổ tiên ta đã để lại cho ta những gì sau 1000 năm đấu tranh giành độc lập?

Hơn 1000 năm đấu tranh giành lại độc lập trong thời kì Bắc thuộc, tổ tiên ta đã để lại cho ta những gì? Ý nghĩa

user-avatar

Tổ tiên để lại:

- Tiếng nói, phong tục tập quán như: nhuộm răng ăn trầu, làm bánh chưng, bánh giầy, xăm hình,...

- Chứng tỏ sức sống mãnh liệt của nhân dân ta không có gì có thể tiêu diệt được nền văn hóa của dân tộc. Đây chính là nền tảng cho việc đấu tranh dành độc lập dân tộc.

* Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập tổ tiên ta đã để lại cho chúng ta:

- Lòng yêu nước.

- Tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước.

- Ý thức vươn lên, bảo vệ nền văn hóa dân tộc.


Các câu hỏi liên quan