Trình bày công lao của Bà Triệu?

em hãy trình bày công lao của bà Triệu ?

user-avatar

- Bà Triệu lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đánh các thành ấp ở quận Cửu Chân rồi đánh sang Giao Châu

- Cuộc khởi nghĩa thất bại , Bà Triệu hi sinh trên núi Tùng

- Tiêu biểu chi ý chí quyết tâm dành lại độc lập cho nhân dân ta


Các câu hỏi liên quan