Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói riêng của mình?

Câu 4: Vì sao người việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói riêng của mình?
user-avatar

Câu 1: Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Châu Giao và nhận xét?

Châu

(đứng đầu là thứ sử)

Quận

(đứng đầu là thái thú, đô úy)

Huyện

(đứng đầu là lạc tướng người Việt)

➜ Tổ chức bộ máy chặt chẽ

Câu 2: Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi nói lên điều gì?

Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ờ khắp nơi:

- Thể hiện ý chí độc lập và tinh thần chiến đấu bất khuất của dân tộc...
- Thể hiện lòng biết ơn và đề cao tinh thần yêu nước, hi sinh bất khuất vì độc lập dân tộc của Hai Bà Trưng.

Câu 3: Theo em, chính quyền đô hộ mở một số trường học ở nước ta nhằm mục đính gì?

Việc chính quyền đô hộ mở một số trường học ở nước ta nhằm : đồng hoá dân ta về mọi mặt, vĩnh viễn xâm chiếm nước ta.

Câu 4: Vì sao người việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói riêng của mình?

Người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên vì:
- Nhân dân lao động không có điều kiện theo học ở các trường dạy tiếng Hán do bọn đô hộ mở...
-Tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán... của người Âu Lạc đã được hình thành từ lâu đời, đậm đà bản sắc riêng, có sức sống mãnh liệt không thể bị tiêu diệt.

Câu 5: Theo em, chính sách bốc lột của nhà đường có gì khác với các thời trước?

Chính sách bóc lột của nhà Đường so với thời trước gay gắt và tàn bạo hơn, thể hiện ở:

- Ngoài thuế ruộng đất, nhà Đường đặt thêm nhiều thứ thuế khác...
- Bắt nhân dân hàng năm phải đi phu và cống nạp những sản vật quý hiếm...
- Thuế đã nặng, bọn đô hộ còn tự ý thu thêm cho vào túi của mình.

Câu 6: Vì sao nói: trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta?

Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta vì:
Đây là một trong những trận thuỷ chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, tiêu diệt được nhiều quân thù, đánh bại ý chí xâm lăng của nhà Nam Hán, khiến cho chúng không dám tấn công xâm lược nước ta lần thứ ba, mặc dù nhà Nam Hán còn tồn tại một thời gian dài nữa.


Các câu hỏi liên quan