HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TÌM TỪ ĐỒNG NGHĨA – TRÁI NGHĨA

BƯỚC 1: ĐỌC ĐỀ

Bước đầu tiên quan trọng nhất là đọc đề.

  • Đọc đề để biết đề yêu cầu ĐỒNG NGHĨA (Synonym/ closet meaning) hay TRÁI NGHĨA (Antonym/ opposite)
  • Sẽ thật tiếc nếu bạn dịch được đề và biết nghĩa cá đáp án nhưng lại chọn nhầm đáp án Đồng nghĩa trong khi đề yêu cầu Trái nghĩa và ngược lại.

Đọc đề để đoán nghĩa từ gạch chân

  • Bởi một từ tiếng Anh thường có nhiều hơn một nét nghĩa, nên việc đọc đề giúp chúng ta xác định trong câu đó từ đó mang nét nghĩa gì.
  • Điều này rất quan trọng, bởi từ đồng nghĩa cần tìm là từ có thể thay thế Từ in đậm trong ngữ cảnh câu đó, chứ không thuần tuy là đồng nghĩa với từ đó.

BƯỚC 2: SUY ĐOÁN VÀ LOẠI TRỪ

Thường thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

  • Thứ nhất, từ in đậm quen thuộc và dễ đoán nghĩa, nhưng đáp án lại có nhiều hơn 2 từ lạ.
  • Thứ hai, từ in đậm lạ, chưa gặp bao giờ; tuy nhiên, đáp án lại có những từ thông dụng.

Mặc kệ  là có bao nhiêu từ lạ, việc chúng ta cần làm là xác định nét nghĩa cần tìm (nhờ BƯỚC 1). Sau đó, ta xét các từ đã biết nghĩa trước, mình có 2 TIPS muốn tặng cho các cậu:

  1. Loại trừ các đáp án trái nghĩa nếu đề yêu cầu đồng nghĩa (và ngược lại)
  2. Loại trừ các đáp án có mặt chữ gần giống với từ in đậm

Ví dụ minh họa

Question  1:  Since  the  death  of  Laura's  father,  her  mother  has  become  a  breadwinner  to  support  the family.

A. a person who bakes bread every morning

B. a bakery-owner

C. a person who delivers bread to make money

D. a person who goes out to work to earn money

Đáp án D

Giải thích: breadwinner (n): người trụ cột trong gia đình

A. người nướng bánh mì mỗi sáng                     C. người giao bánh mì để kiếm tiền

B. chủ tiệm bánh                                                 D. người đi làm để kiếm tiền

 a person who goes out to work to earn money = breadwinner

Question 2: Peter is the black sheep of the family, so he is never welcomed there.

A. a beloved member                B. a bad and embarrassing member

C. the only child                        D. the eldest child

Đáp án B

Giải thích: the black sheep: thành viên cá biệt, người bị cho là tồi tệ và đáng xấu hổ

A. một thành viên được yêu quý                       C. con một

B. một thành viên tồi tệ và đáng xấu hổ            D. con cả

a bad and embarrassing member = the black sheep

Question 3: His physical condition was not an impediment to his career as a violinist. He has won a lot of prizes.

A. difficulty                      B. barrier                 C. advantage                  D. disadvantage

Đáp án C

Giải thích: impediment (n): chướng ngại vật, trở ngại

A. difficulty (n): khó khăn                     B. barrier (n): rào chắn, trở ngại

C. advantage (n): thuận lợi                   D. disadvantage (n): bất lợi

 advantage >< impediment

Question 4: Both universities speak highly of the programme of student exchange and hope to cooperate more in the future.

A. express disapproval of                  B. voice opinions on

C. find favor with                              D. resolve a conflict over

Đáp án A

Giải thích: speak highly of something: đề cao điều gì

A. express disapproval of: thể hiện sự bất ồng về           C. find favor with: tìm sự ủng hộ

B. voice opinions on: nêu ý kiến về                                 D. resolve a conflict over: giải quyết các mâu thuẫn

 express disapproval of >< speak highly of

Question 5: The situation seems to be changing minute by minute.

A. from time to time                 B. time after time

C. again and again                    D. very slowly

   Đáp án D

Giải thích

minute by minute: từng phút một (thể hiện sự nhanh chóng)

from time to time: thỉnh thoảng

time after time: để nói tới một điều gì lặp đi lặp lại

again and again: lặp đi lặp lại

very slowly: rất chậm

 minute by minute >< very slowly

Bài tập tự luyện

Question 6: Jose had a hard time comparing the iPhone to the Samsung phone because to him they were apples and oranges.

A. containing too many technical details               B. very similar

C. completely different                                       D. very complicated

Question 7: Exemplification is always necessary when you are addressing a younger audience.

A. illustration              B. variation                  C. simplification          D. exaggeration

Question 8: When heated to temperatures above 1250 degrees Centigrade, clay fuses and becomes pottery or stoneware.

A. melts together               B. steams up                 C. breaks down                  D. burns off

Question 9: I told you clearly and definitely not to write your answers in pencil, Tom!

A. considerably                   B. thoroughly                C. altogether                    D. specifically

Question 10: The washing machine I have just bought is very simple to use.

A. boring          B. interesting              C. easy                  D. difficult

Question  11:  The  loss  of  his  journals  had  cuased him  even  more  sorrow  than  his  retirement  form  the military six years earlier.

A. grief                         B. joy              C. comfort                   D. sympathy

Question 12: As a newspaper reporter, she always wanted to get information at first hand.

A. indirectly                B. directly                    C. easily                          D. slowly

Question 13: No vehicle weighing over 3.5 tons is allowed on this bridge, according to traffic signs placed at both ends of the structure

A. corruption                   B. construction                  C. connection                   D. confusion

Question 14: The use of lasers in surgery has become relatively commonplace in recent years.

A. comparatively           B. absolutely                C. relevantly               D. almost

Question  15:  The  Ministry  of  Education  and  training  of  Vietnam  has  declared  a  decree  on  the  new educational program paving the way for foreign educational co-operation and investment.

A. initiating                    B. creating                 C. ending                         D. forming

Đáp án

6.B

7.A

8.A

9.B

10.C

11.B

12.A

13.B

14.A

15.C

Bài viết gợi ý: