VẤN ĐỀ 2: MÔI TRƯỜNG CỦA DUNG DỊCH MUỐI

 

LÍ THUYẾT

1. Muối trung hòa

- Muối trung hòa tạo bởi cation của bazơ mạnh và anion gốc axit mạnh không bị thủy phân. Dung dịch thu được có môi trường trung tính ( pH = 7)

            VD: NaNO3, KCl, Na2SO4,…

- Muối trung hòa tạo bởi cation của bazơ mạnh và anion gốc axit yếu bị thủy phân. Dung dịch thu được có môi trường bazơ ( pH > 7)

            VD: Na2CO3, K2S…

- Muối trung hòa tạo bởi cation của bazơ yếu và anion gốc axit mạnh bị thủy phân. Dung dịch thu được có môi trường axit ( pH < 7)

            VD: NH4Cl, CuSO4, AlCl3

- Muối trung hòa tạo bởi cation của bazơ yếu và anion gốc axit yếu bị thủy phân ( cả hai bị thủy phân). Tùy thuộc vào độ thủy phân của hai ion mà dung dịch có pH = 7 hoặc pH > 7 hoặc pH < 7

            VD: (NH4)2CO3, (NH4)2S…

2. Muối axit

- Muối HSO4- có môi trường axit ( pH < 7) VD: NaHSO4

- Muối HCO3-, HSO3-, HS- với cation bazơ mạnh có môi trường bazơ VD: NaHCO3,…

 

CÂU HỎI

Câu 1: Trong số các dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, những dung dịch có pH > 7 là

A. KCl, C6H5ONa, CH3COONa.       B. NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4.

C. Na2CO3, NH4Cl, KCl.                   D. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa

Câu 2: Cho các dung dịch có cùng nồng độ: Na2CO3 (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4). Giá trị pH của các dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là:

A. 3, 2, 4, 1.                B. 4, 1, 2, 3.                C. 1, 2, 3, 4.                D. 2, 3, 4, 1.

Câu 3: Dung dịch nào sau đây có pH > 7?

A. Dung dịch NaCl.                            B. Dung dịch Al2(SO4)3.

C. Dung dịch NH4Cl.                                     D. Dung dịch CH3COONa.

Câu 4: Trong số các dung dịch có cùng nồng độ 0,1M dưới đây, dung dịch chất nào có giá trị pH  nhỏ nhất?

A. NaOH.                   B. HCl.                        C. H2SO4.                   D. Ba(OH)2.

Câu 5: Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường kiềm?

A. Al(NO3)3.   B. NH4Cl.       C. HCl.           D. CH3COONa

Bài viết gợi ý: