Diện tích hình tròn

A. Lý thuyết

  • Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân bán kính rồi nhân với số 3,14
  • Công thức: S=r x r x 3,14

B. Bài tập

I. Bài tập minh họa

Bài 1: Tính diện tích hình tròn có bán kính r=5cm?

Giải:

Diện tích hình tròn là: S=5x5x3,14=78,5 \[\left( c{{m}^{2}} \right)\]

Đáp số: 78,5 \[c{{m}^{2}}\]

Bài 2: Tính diện tích hình tròn có đường kính d=10cm?

Giải:

Bán kính hình tròn là: 10:2=5 (cm)

Diện tích hình tròn là: 5x5x3,14=78,5 \[\left( c{{m}^{2}} \right)\]

Đáp số: 78,5 \[c{{m}^{2}}\]

Bài 3: Một bảng chỉ đường hình tròn đường kính 50cm. Người ta sơn hai tấm bảng đó, mỗi mét vuông hết 7000 đồng. Hỏi sơn bảng đó hết bao nhiêu tiền?

Giải:

Bán kính bảng chỉ đường là: 50:2=25  (cm)

Diện tích hình tròn là: 25x25x3,14=1962,5  \[\left( c{{m}^{2}} \right)\]

Số tiền cần sơn là: 1962,5x2x7000=27475000 (đồng)

Đáp số: 27475000 đồng

Bài 4: Một hình tròn có chu vi là 18,84cm. Tính diện tích hình tròn đó?

Giải:

Đường kính hình tròn là: 18,84:3,14=6 (cm)

Bán kính hình tròn là: 6:2=3 (cm)

Diện tích hình tròn là: 3x3x3,14=28,26 \[\left( c{{m}^{2}} \right)\]

Đáp số: 28,26 \[c{{m}^{2}}\]                                                                                                             

Bài 5: Một biển báo giao thông có đường kính 40cm. Diện tích phần mũi tên trên biển báo bằng \[\frac{1}{5}\] diện tích của biển báo. Tính diện tích phần mũi tên?

 

Giải:

Bán kính hình tròn là: 40:2=20 (cm)

Diện tích hình tròn là: 20x20x3,14=1256 \[\left( c{{m}^{2}} \right)\]

Diện tích mũi tên là: 1256:5=251,2 \[\left( c{{m}^{2}} \right)\]

Đáp số: 251,5 \[c{{m}^{2}}\]

II. Bài tập tự luyện

Bài 1: Tính diện tích hình tròn có bán kính r=0,8m?

Bài 2: Tính diện tích hình tròn có đường kính d=0,8m?

Bài 3: Hình tròn có chu vi bằng 12,56 cm. Tính diện tích hình tròn đó?

Bài 4: Tính diện tích hình sau:

 

Bài 5: Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 4cm. Tính diện tích phần màu xanh?

 

Bài 6: Tính diện tích phần màu nâu?

Bài 7: Cho hình tròn tâm O đường kính AB=8cm. M, N là tâm hai đường tròn nhỏ (như hình vẽ). Tính diện tích phần màu hồng?

Bài 8: Cho hình vuông ABCD có chu vi 48cm. Tính diện tích màu hồng?

Bài 9: Tính diện tích tam giác vuông ABC trong hình vẽ bên biết hình tròn tâm A có chu vi là 37,68cm.

Bài 10: Ở giữa một miếng đất hình chữ nhật dài 14m, rộng 9m, người ta đào một cái ao hình tròn có đường kính 5m. Tính diện tích phần còn lại?

Đáp án:

Bài 1: 2,0096 \[{{m}^{2}}\]

Bài 2: 0,5024 \[{{m}^{2}}\]

Bài 3: 12,56 \[c{{m}^{2}}\]

Bài 4: 209,04 \[c{{m}^{2}}\]

Bài 5: 3,44 \[c{{m}^{2}}\]

Bài 6: 1,48365 \[{{m}^{2}}\]

Bài 7: 25,12 \[c{{m}^{2}}\]

Bài 8: 30,96 \[c{{m}^{2}}\]

Bài 9: 18 \[c{{m}^{2}}\]

Bài 10: 106,375 \[{{m}^{2}}\]

 

Bài viết gợi ý: