I. ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Trong PTN, khí oxi được điều chế bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao như KMnO4 và KClO3

2KMnO4 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ K2MnO4 + MnO2 + O2

 2KClO3 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2KCl + 3O2

2KNO3 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2KNO2 + O2

* Cách thu khí oxi:

- Vì khí oxi ít tan trong nước => thu khí oxi bằng cách đẩy nước

- Khí oxi có ${{d}_{{{O}_{2}}/kk}}\approx 1,1$ => oxi nặng hơn không khí => thu khí oxi bằng cách đẩy không khí

II. SẢN XUẤT KHÍ OXI TRONG CÔNG NGHIỆP

* Nguyên liệu trong thiên nhiên: Không khí và nước.

1. Sản xuất khí oxi từ không khí:

- Bằng cách hạ không khí xuống dưới -200oC, sau đó nâng dần nhiệt độ lên -196oC ta thu được khí N2, sau đó nâng đến -183oC ta thu được khí oxi.

2. Sản xuất khí oxi từ nước:

       

III. PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ 

* Định nghĩa: Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất phản ứng sinh ra hai hay nhiều chất mới.

Ví dụ:

 2KMnO4 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ K2MnO4 + MnO2 + O2

 2KClO3 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2KCl + 3O2

CaCO3 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ CaO + CO 

Bài viết gợi ý: