1. Thí nghiệm

Đặt 2 cốc chứa dung dịch BaCl2 và Na2SO4 lên 1 đĩa cân. Đặt các quả cân lên đĩa còn lại sao cho 2 bên thăng bằng.

Sau đó, đổ cốc đựng dung dịch BaCl2 vào cốc đựng dung dịch Na2SO4, ta thấy xuất hiện chất kết tủa và kim cân vẫn ở vị trí thăng bằng.

=> có phương trình hóa học xảy ra

=> tổng khối lượng chất trước phản ứng bằng tổng khối lượng các chất sau phản ứng

2. Định luật bảo toàn khối lượng:

“Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng”

Giả sử có phản ứng: A + B → C + D

Định luật bảo toàn khối lượng được viết như sau : m+ mB = mC + mD

VD: Cho phản ứng hóa học: Bari clorua + natri sunfat → bari sunfat + natri clorua

Công thức bảo toàn khối lượng là: mbari clorua + mnatri sunfat = mbari sunfat + mnatri clorua

3. Áp dụng:

Trong một phản ứng có n chất, nếu biết khối lượng của (n – 1) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại.

Bài viết gợi ý: