I. ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA KHỞI NGỮ TRONG CÂU

1. Ở (a): Chủ ngữ trong câu cuối là từ anh thứ hai (không phải từ anh thứ nhất)

Ở (b): Chủ ngữ của câu này là từ tôi.

Ở (c): Chủ ngữ của câu này là từ chúng ta.

2. Đọc ở Ghi nhớ

II. LUYỆN TẬP

1. Các khởi ngữ trong các đoạn trích sau là:

- Ở (a): Điều này

- Ở (b): Đối với chúng mình

- Ở (c): Một mình

- Ở (d): Làm khí tượng

- Ở (e): Đối với cháu

2. Mối quan hệ nghĩa giữa khởi ngữ với phần câu, còn lại qua các từ ngữ có liên quan với nhau về nghĩa ở các câu trong truyện ngắn Làng của Kim Lân là:

- Ở (a): ... thì ông

- Ở (b): ...

3. Đặt trong tình huống cụ thể ta có thể chuyển như sau:

- Ở (a): Làm bài, anh ấy cn thận lắm.

- Ở (b): Hiểu ttôi hiểu rồi, nhưng giải thì tôi chưa giải được.

Bài viết gợi ý: