1. SGK nêu lên bảy sự việc khá đầy đủ của cốt truyện Chuyện người con gái Nam ơng. Tuy vậy vẫn thiếu một sự việc rất quan trọng. Đó là sau khi vợ trẫm mình tự sát, một đêm Trương Sinh cùng con trai ngồi bên đèn, đứa con chỉ chiếc bóng trên tường và nói đó chính là người hay tới với mẹ đến đêm. Chính sự việc này làm chàng hiểu ra vợ mình đã bị oan. Nghĩa là chàng hiểu ra ngay sau khi vợ chết chứ không phải đợi đến khi Phan Lang về kể lại việc gặp Vũ Nương dưới động Linh Phi, Trường Sinh mới biết vợ mình bạn như sự việc thứ bảy trong SGK nêu lên. Đây chính là sự việc chưa hợp lí, cần bổ sung điều chỉnh trước khi viết văn vản tóm tắt.

2. Trên cơ sở các sự việc, nhân vật đã bổ sung đầy đủ và sắp xếp hợp lí, tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương có thể được tóm tắt như sau:

Xưa có chàng Trương Sinh, vừa cười vợ xong đã phải đầu qn đi lính để lại mẹ già và người vợ trẻ là Vũ Thị Thiết, còn gọi là Vũ Nương, bụng mang dạ chửa. Mẹ Tơng Sinh ốm chết, Vũ Nương lo ma chay chu tất. Giặc tan, Tơng Sinh trở về nhà, nghe lời con trai, nghi là vợ mình không chung thủy. Vũ ơng boan, bèn gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn. Sau khi vtrẫm mình tự sát, một đêm Trương Sinh cùng con trai ngồi bên đèn, đứa con chỉ chiếc bóng trên tường và nói đó chính là người hay tới với mẹ đêm đêm. Lúc đó ng mới tiểu ra vợ mình đã bị oan, Phan Lang là người cùng làng với Vũ Nương, do cứu mạng thần rùa Linh Phi, vvua Nam Hải, nên khi chạy nn, chết đuối ở biển đã được Linh Phi cứu sng để trả ơn. Phan Lang gặp lại Vũ Nương trong động của Linh Phi. Hai người nhận ra nhau. Phan Lang được trở về trần gian, Vũ Nương gửi chiếc hoa vàng cùng lời nhắn Trương Sinh. Trương Sinh nghe Phan Lang thương nhớ tơ vô cùng, bèn lập đến giải oan trên bờ Hoàng Giang, Vũ Nương trở về “ngồi trên chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng... lúc ẩn, lúc hiện”.

Có thể rút ngắn hơn nữa văn bản tóm tắt trên như sau:

Xưa có chàng Trương Sinh, vừa cưới vợ xong đã phải đi lính. Giặc tan, Tơng Sinh trở về, nghe lời con trai, nghi là vợ mình không chung thủy. Vũ Nương bị oan, n gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn. Một đêm Trương Sinh cùng con trai ngồi bên đèn, đứa con chỉ chiếc bóng trên tường và nói đó chính là người hay tới với mẹ đêm đêm. Lúc đó cng mới hiểu ra vợ mình đã bị oan. Phan Lang tình cờ gặp lại Vũ Nương dưới thủy cung. Khi Phan được trở về trần gian, Vũ Nương gửi chiếc hoa vàng cùng lời nhăn Trương Sinh. Trường Sinh lập đến giải oan trên bờ Hoàng Giang. Vũ Nương trở về “ngồi trên chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng... lúc ẩn, lúc hiện”.

Bài viết gợi ý: