I. SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC

- Nước là chất điện li rất yếu: H2O $\overset{{}}{\leftrightarrows}$ H+ + OH- 

- Tích số ion của nước: KH2O = [H+].[OH-] = 10-14 hay  [H+] = [OH-] = 10-7

- Môi trường trung tính: [H+] = [OH-] = 10-7  

Môi trường axit: [H+] > 10-7 ;  [OH-] < 10-7  

Môi trường bazơ: [H+] < 10-7 ;  [OH-] > 10-7  

II. pH. CHẤT CHỈ THỊ AXIT – BAZƠ

1. pH

Khái niệm: pH = -log[H+] là thông số để đánh giá độ axit – bazơ của dung dịch.

Ta có các công thức cần nhớ sau:

+) pH = -log[H+

+) pH = 14 + log[OH-]

Ngoài ra còn có khái niệm: pOH = - log[OH-] và pH + pOH = 14

2. Chất chỉ thị axit – bazơ

Bài viết gợi ý: