* Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

C2H4 $\xrightarrow{+{{H}_{2}}O/{{H}_{2}}S{{O}_{4}}}$ C2H5OH $\xrightarrow[men\,giấm]{+{{O}_{2}}}$ CH3COOH $\xrightarrow{+{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH/{{H}_{2}}S{{O}_{4}}}$ Etyl axetat

Phương trình phản ứng:

CH2=CH2 + H-OH $\xrightarrow{{{H}_{2}}S{{O}_{4}}loãng}$CH3-CH2-OH

CH3-CH2-OH + O2 $\xrightarrow{men\,giấm}$ CH3COOH + H2O

Bài viết gợi ý: