- Muối amoni gồm cation amoni (NH4+) và anion gốc axit.

1. Tính chất vật lí

- Tất cả các muối amoni đều tan và là những chất điện li mạnh.

${{\left( N{{H}_{4}} \right)}_{x}}A~\to ~xN{{H}_{4}}^{+}~+\text{ }{{A}^{x-}}$

2. Tính chất hóa học

- Nếu muối amoni của axit mạnh (A là gốc axit của một axit mạnh) thì thủy phân tạo môi trường axit.

$N{{H}_{4}}^{+}~+\text{ }{{H}_{2}}O\underset{{}}{\leftrightarrows}N{{H}_{3}}~+\text{ }{{H}_{3}}{{O}^{+}}$  

- Tác dụng với dung dịch axit : NH4HCO3 + HCl → NH4Cl + H2O + CO2

- Tác dụng với dung dịch bazơ : NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl

- Tác dụng với dung dịch muối :  (NH4)2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NH4Cl

- Tham gia phản ứng nhiệt phân

    + Muối amoni chứa gốc axit không có tính oxi hóa khi bị đun nóng bị phân hủy thành aminiac.

$N{{H}_{4}}C{{l}_{(r)}}\xrightarrow{{{t}^{0}}}N{{H}_{3(k)}}+\text{ }HC{{l}_{(k)}}$  

${{\left( N{{H}_{4}} \right)}_{2}}C{{O}_{3\text{ }(r)}}\xrightarrow{{}}N{{H}_{3(k)}}~+\text{ }N{{H}_{4}}HC{{O}_{3\text{ }(r)}}$ 

$N{{H}_{4}}HC{{O}_{3\text{ }(r)}}\xrightarrow{{}}N{{H}_{3(k)}}~+\text{ }{{H}_{2}}{{O}_{(k)}}~+\text{ }C{{O}_{2(k)}}~$ 

    + Muối amoni chứa gốc axit có tính oxi hóa mạnh khi nhiệt phân tạo ra N2, N2O

 $N{{H}_{4}}N{{O}_{2}}\xrightarrow{{{t}^{0}}}{{N}_{2}}~+\text{ }2{{H}_{2}}O$

$N{{H}_{4}}N{{O}_{3}}~\xrightarrow{{{t}^{0}}}{{N}_{2}}O\text{ }+\text{ }2{{H}_{2}}O$ 

Bài viết gợi ý: