Hướng dẫn

Đề bài yêu cầu bàn về một hiện tượng đời sống nên có thể tham khảo mô hình sau:

– Khái quát hiện trạng của hiện tượng hôi của từ các vụ tai nạn giao thông trong thời gian gần đây: Hiện tượng này là cá biệt hay phổ biến? Mức độ như thế nào?

– Phân tích nguyên nhân (do lòng tham, thiếu tự trọng, tàn nhẫn, coi thường luật pháp…) và hậu quả của hiện tượng trên (gây tổn hại như thế nào cho người bị nạn, cho đạo đức xã hội, cho hình ảnh cộng đồng?).

– Nhấn mạnh những giải pháp để hạn chế và xoá bỏ hiện tượng tiêu cực này; chú ý đến sức mạnh của dư luận xã hội, của các phương tiện thông tin đại chúng… Trên thực tế,nhờ các sức mạnh đó, hiện tượng hôi của đã giảm; gần đây nhiều người bị nạn đã được cộng đồng chung tay giúp đỡ…

Bài viết gợi ý: