PTHH:

Xét $T=\frac{{{n}_{O{{H}^{-}}}}}{{{n}_{C{{O}_{2}}}}}$

+ Nếu T < 1 : chỉ xảy ra phản ứng (1) => sản phẩm gồm HCO3- và CO2 dư

+ Nếu T < 1 : chỉ xảy ra phản ứng (1) => sản phẩm gồm HCO3-

+ Nếu 1 < T < 2 : xảy ra cả 2 phản ứng => sản phẩm tạo 2 muối HCO3- và CO32-

- Bảo toàn nguyên tố C:  ${{n}_{C{{O}_{2}}}}={{n}_{HCO_{3}^{-}}}+{{n}_{CO_{3}^{2-}}}$

- Bảo toàn điện tích: ${{n}_{O{{H}^{-}}}}={{n}_{HCO_{3}^{-}}}+2.{{n}_{CO_{3}^{2-}}}$

=> Công thức tính nhanh:

${{n}_{CO_{3}^{2-}}}={{n}_{O{{H}^{-}}}}-{{n}_{C{{O}_{2}}}}\,;{{n}_{HCO_{3}^{2-}}}=2.{{n}_{C{{O}_{2}}}}\,-{{n}_{O{{H}^{-}}}}$

+ Nếu T = 2 : chỉ xảy ra phản ứng (2) => sản phẩm chỉ có CO32-

+ Nếu T > 2 : chỉ xảy ra phản ứng (2) => sản phẩm chứa CO32-, OH- dư

Bài viết gợi ý: