* Phương pháp giải

- Kim loại phản ứng với axit thuộc phản ứng thế, kim loại đã thay thế nguyên tử H trong axit để tạo thành muối và giải phóng khí H2

PTHH tổng quát:

2R + 2nHCl → 2RCln + nH2 ↑

2R + nH2SO4 → R2(SO4)n + nH2

+ Nếu phản ứng cho cả 2 số mol chất tham gia => cần phải xét phản ứng dư, thừa

+ Vì sau phản ứng sinh ra khí H2 => mdd sau pứ = mkim loại + mdd trước pứ  - mH2  

+ Thể tích dung dịch sau phản ứng = thể tích dung dịch trước phản ứng

+ Đối với dạng bài toán tìm kim loại mà chỉ cho các nồng độ, không cho số mol cụ thể thì ta giả sử lấy 1 mol kim loại để thuận tiện tính toán.

+ Đối với dạng bài toán cho hỗn hợp 2 kim loại phản ứng, ta cần gọi số mol từng kim loại là x và y, lập hệ phương trình tìm x, y theo dữ kiện đầu bài.

Bài viết gợi ý: