* Phương pháp

- Đối với bài tập nồng độ phần trăm:

+ Khối lượng chất tan sau khi pha trộn bằng tổng khối lượng của chất tan các dung dịch đem trộn.

    mchất tan 1 + mchất tan 2 = mchất tan 3

+ Khối lượng dung dịch sau khi pha trộn bằng tổng khối lượng các dung dịch đem trộn:

    mdung dịch 1 + mdung dịch 2 = mdung dịch 3

=> Tính nồng độ phần trăm của dung dịch mới bằng tổng khối lượng chất tan và khối lượng dung dịch

- Đối với bài tập nồng độ mol

+ Số mol chất tan sau khi pha trộn bằng tổng số mol chất tan của các chất đem trộn:

    nchất tan 1 + nchất tan 2 = nchất tan 3  

+ Thể tích sau khi đem trộn bằng tổng thể tích các dung dịch đem trộn (giả sử trộn lẫn không làm thay đổi thể tích)

    Vdd 1 + Vdd 2 = Vdd 3  

 => Tính nồng độ mol dung dịch mới bằng tổng số mol chất tan và tổng thể tích dung dịch

Chú ý: Có phương pháp để giải nhanh dạng bài tập này là sử dụng phương pháp sơ đồ đường chéo, tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là học sinh không hiểu rõ được bản chất của dung dịch nên ta không nên dùng phương pháp này.

Bài viết gợi ý: