- Đối với bài toán CO2/SO2 tác dụng với dung dịch NaOH, KOH

Ví dụ: CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O  (1)

           CO2 + NaOH → NaHCO3 (2)

Xét tỉ lệ mol: $T=\frac{{{n}_{NaOH}}}{{{n}_{C{{O}_{2}}}}}$

Nếu T ≤ 1 thì chỉ có phản ứng (2), NaOH hết, CO2 vừa đủ hoặc dư

Nếu T ≥ 2 thì chỉ có phản ứng (1), CO2 hết, NaOH vừa đủ hoặc dư

Nếu 1 < T < 2 thì xảy ra cả 2 phản ứng (1) và (2)

Khi đó, đặt ẩn x và y lần lượt là số mol của Na2CO3 và NaHCO3 phản ứng. Tính toán theo phương trình và lập hệ giải ra x và y

- Đối với bài toán CO2/SO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH) 

Ví dụ: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O  (1)

           2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2     (2)

Xét tỉ lệ mol: $T=\frac{{{n}_{C{{O}_{2}}}}}{{{n}_{Ca{{(OH)}_{2}}}}}$

Nếu T ≤ 1 thì chỉ có phản ứng (1), CO2 hết, Ca(OH)2 vừa đủ hoặc dư

Nếu T ≥ 2 thì chỉ có phản ứng (2), Ca(OH)2 hết, CO2 vừa đủ hoặc dư

Nếu 1 < T < 2 thì xảy ra cả 2 phản ứng (1) và (2)

Khi đó, đặt ẩn x và y lần lượt là số mol của CaCO3 và Ca(HCO3)2 phản ứng. Tính toán theo phương trình và lập hệ giải ra x và y

Bài viết gợi ý: