1. ESTE 2 CHỨC

TH1: Thủy phân thu được 2 muối + 1 ancol 2 chức → este tạo bởi 2 axit khác nhau và 1 ancol 2 chức.

Ta có: ${{\mathbf{n}}_{\mathbf{NaOH}}}=\mathbf{2}{{\mathbf{n}}_{\mathbf{este}}}=~\mathbf{2}\text{ }{{\mathbf{n}}_{\mathbf{R}{{\left( \mathbf{OH} \right)}_{\mathbf{2}}}}}$

TH2: Thủy phân thu được 2 muối + 1 ancol đơn chức → este dạng RCOO – R’COO – R’’

TH3: Thủy phân thu được 1 muối + 2 ancol khác nhau → Este tạo bởi axit 2 chức và 2 ancol đơn chức khác nhau.

Ta có: ${{\mathbf{n}}_{\mathbf{NaOH}}}=\text{ }\mathbf{2}{{\mathbf{n}}_{\mathbf{este}}}=\text{ }\mathbf{2}\text{ }{{\mathbf{n}}_{{{\mathbf{R}}_{\mathbf{1}}}{{\left( \mathbf{OH} \right)}_{\mathbf{2}}}}}=~\mathbf{2}\text{ }{{\mathbf{n}}_{{{\mathbf{R}}_{\mathbf{2}}}{{\left( \mathbf{OH} \right)}_{\mathbf{2}}}}}$

TH4: Thủy phân tạo 1 muối + 1 ancol: có 3 dạng sau:

TH5: Thủy phân tạo 1 muối + 1 ancol + 1 anđehit

2. ESTE ĐA CHỨC

Một số công thức tổng quát của este đa chức:

+ Este tạo thành từ axit đơn chức và ancol đa chức (n chức): (RCOO)nR

Este tạo thành từ axit đa chức (n chức) và ancol đơn chức: R(COOR)n

 Este tạo thành từ axit đa chức (n chức) và ancol đa chức (m chức): Rm(COO)n.mRn. Khi n = m thành R(COO)nR => este vòng

+ Este no, 2 chức, mạch hở: CnH2n-2O4

Ta có: Phản ứng xà phòng hóa: số nhóm chức este = $\frac{{{n}_{NaOH}}}{{{n}_{este}}}$

 

Bài viết gợi ý: