I. KHÁI NIỆM VỀ POLIME

- Polime là những chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau.

Ví dụ: polietilen, tinh bột, xenlulozơ,…

- Dựa vào nguồn gốc, polime được chia thành hai loại chính:

+ Polime thiên nhiên (có sẵn trong tự nhiên): tinh bột, xenlulozơ, tơ tằm, cao su thiên nhiên...

+ Polime tổng hợp (do con người tổng hợp): cao su buna, poli (vinyl clorua)...

II. CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT

1. Cấu tạo

- Gồm nhiều mắt xích liên kết với nhau

- Mạch thẳng, mạch nhánh và mạch không gian

Ví dụ:

2. Tính chất vật lí

- Thường là chất rắn, không bay hơi

- Không tan trong nước hoặc các dung môi thông thường. Một số polime tan được trong axeton

- Ở nhiệt độ cao dễ bị phân hủy

III. ỨNG DỤNG

- Polime được ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật dưới các dạng khác nhau, như: chất dẻo, tơ, cao su...

* PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP POLIME 

Bước 1: Lập sơ đồ điều chế polime từ chất đã cho:  nX=X  →  (-X-X-)n

Bước 2: Biểu diễn các đại lượng, ghi nhớ các công thức sau:

+) nmắt xích polime = n . npolime

+) Mpolime = n . Mmắt xích 

Bước 3: Tính theo yêu cầu của bài toán.

- Trong nhiều trường hợp, có thể dùng định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố để giải nhanh

Bài viết gợi ý: