Dạng 2: CO2 phản ứng với dung dịch gồm OH-

Định tính:

+ Khi sục từ từ CO2 vào dung dịch chứa x mol NaOH và y mol Ca(OH)2 thì xảy ra pư:

            CO2 + 2OH- → CO32- + H2O                       (1)

            CO32- + CO2 +  H2O → 2HCO3-                  (2)

            Ca2+ + CO32- → CaCO3↓                              (3)

+ Nhận xét: nOH- = x+2y ; nkt= 0,5x+y

Minh họa đồ thị:

Nếu nCa2+= y mol thì nkt max= y mol

Ta sẽ có đồ thị như sao:

Tóm lại: Phương pháp giải

@ Dáng của đồ thị: Hình thang cân

@ Tọa độ các điểm quan trọng

+ Điểm xuất phát: (0,0)

+ Điểm cực đại(kết tủa cực đại): (Ca2+, …) [a là số mol của Ca(OH)2] ⇒ kết tủa cực đại là a mol.

+ Điểm cực tiểu: (0, nOH-)

@ Tỉ lệ trong đồ thị: 1:1.

Bài tập ví dụ:

Bài 1: Sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,15 mol Ca(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị như hình dưới. Tính x, y, z, t ?

*Gợi ý: 

+ Theo giả thiết ta có số mol: Ca2+ = 0,15 mol ⇒ số mol kết tủa CaCO3 cực đại = 0,15 mol.

+ Ta cũng có số mol OH- = 0,4 mol.

+ Từ đồ thị và số mol của các ion ta suy ra:

            @ x = kết tủa cực đại = 0,15 mol.

            @ t = số mol OH- = 0,4 mol.

            @ y = x = 0,15 mol

            @ t – z = y ⇒ 0,4 – z = 0,15 ⇔ z = 0,25 mol.

Bài 2: Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là :

A. 1,970.               B. 1,182.         C. 2,364.               D. 3,940.

*Gợi ý:  

 + Ta có: CO2 = 0,02 mol; OH- = 0,03 mol; Ba2+ = 0,012 mol ⇒ kết tủa max = 0,012 mol

 + Đồ thị:  x  =  0,03 – 0,02 = 0,01 ⇒ mkết tủa  = 1,97 gam. Chọn A 

Bài 3: Cho V(lít) khí CO2 hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M và NaOH 1,0M. Tính V để kết tủa thu được là cực đại?

A. 2,24 lít ≤ V ≤ 8,96 lít.                                   B. 2,24 lít ≤ V ≤ 5,6 lít.       

C. 2,24 lít ≤ V ≤ 4,48 lít.                                   D. 2,24 lít ≤ V≤ 6,72 lít.

*Gợi ý: 

+ Ta có: Ba(OH)2 = 0,1 mol; NaOH = 0,2 mol ⇒ Ba2+ = 0,1 mol và OH- = 0,4 mol.

⇒ BaCO3 max = 0,1 mol.

+ Để kết tủa max thì số mol CO32- ≥ 0,1 mol. Theo giả thiết ta có đồ thị:

+ Theo sơ đồ Þ  x = 0,1; 0,4 – y = x ⇒ y = 0,3.

+ Để kết tủa lớn nhất thì: x ≤ CO2 ≤ y hay 0,1 ≤ CO2 ≤ 0,3 (mol) ⇒ 2,24 ≤ V ≤ 6,72 (lít)

Vận dụng:

Bài 1: Dẫn từ từ 4,928 lít CO2 ở đktc vào bình đựng 500 ml dung dịch X gồm Ca(OH)2 xM và NaOH yM thu được 20 gam kết tủa. Mặt khác cũng dẫn 8,96 lít CO2 đktc vào 500 ml dung dịch X trên thì thu được 10 gam kết tủa. Tính x, y ?

  

A. 0,2 và 0,4.                    B. 0,4 và 0,2.      

C. 0,2 và 0,2.                    D. 0,4 và 0,4.

Bài 2: Sục CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ca(OH)2 và KOH ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol). Giá trị của x là

A. 0,12 mol.                   B. 0,11 mol.

C. 0,13 mol.                    D. 0,10 mol

Bài 3: Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch có chứa 0,1 mol NaOH; x mol KOH và y mol Ba(OH)2, kết quả thí nghiệm thu được biểu diễn trên đồ thị sau:

Giá trị của x, y, z lần lượt là

A. 0,60; 0,40 và 1,50.                                        B. 0,30; 0,60 và 1,40.    

C. 0,30; 0,30 và 1,20.                                        D. 0,20; 0,60 và 1,25.

Bài 4: Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Tỉ lệ a : b là:

A. 4 : 5.                                  B. 5 : 4.                                   C. 2 : 3.                                   D. 4 : 3.

Bài 5: Dung dịch A chứa a mol Ba(OH)2 và m gam NaOH. Sục CO2 dư vào A ta thấy lượng kết tủa biến đổi theo hình bên. Giá trị của a và m là

A. 0,4 và 20,0.            B. 0,5 và 20,0.

C. 0,4 và 24,0.            D. 0,5 và 24,0.

 

Mình sẽ tiếp tục series với dạng 3 nhé, các bạn theo dõi nha <3

Ý kiến đóng góp xin cmt dưới bài. Mình sẽ giải đáp ^^

Chúc các bạn học tốt <3

  

 

Bài viết gợi ý: