ĐIỆN THẾ NGHỈ

A/ LÝ THUYẾT

I. KHÁI NIỆM ĐIỆN THẾ NGHỈ

Điện thế nghỉ là sự chênh lệch về điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía trong màng tích điện âm so với phía ngoài màng tế bào tích điện dương

II. CƠ CHẾ HÌNH THÀNH ĐIỆN THẾ NGHỈ

Điện thế nghỉ hình thành chủ yếu do 3 yếu tố sau:

- Sự phân bố ion ở hai bên màng tế bào và sự di chuyển của các ion qua màng tế bào

- Tính thấm có chọn lọc của màng tế bào đối với ion

- Bơm Na – K

 a. Sự phân bố ion, sự di chuyển của ion và tính thấm của màng tế bào đối với ion

- Bên trong tế bào ion kali có nồng độ cao hơn, ion Natri có nồng độ thấp hơn so với bên ngoài à tính thấm của ion K+ tăng, cổng K+ mở

- Ion Kali sẽ di chuyển từ trong ra ngoài và nằm sát mặt ngoài màng tế bào làm cho mặt ngoài tích điện dương so với mặt trong tích điện âm

 

b. Vai trò của bơm Na – K

- Bơm Na – K có bản chất là Prôtêin nằm trên màng tế bào. Có vai trò vận chuyển Kali từ bên ngoài trả vào bên trong  làm cho nồng độ Kali bên trong luôn cao hơn bên ngoài giúp duy trì điện thế nghỉ

B/ BÀI TẬP

Câu 1. Điện thế nghỉ được hình thành chủ yếu do sự phân bố ion

A. Đồng đều, sự di chuyển của ion và tính thấm có chọn lọc của màng tế bào với ion

B. Không đều, sự di chuyển của ion và tính thấm không chọn lọc của màng tế bào với ion

C. Không đều, sự di chuyển của ion theo hướng đi ra và tính thấm có chọn lọc của màng tế bào với ion

D. Không đều, sự di chuyển của ion theo hướng đi vào và tính thấm có chọn lọc của màng tế bào với ion

Câu 2. Trạng thái điện thế nghỉ, ngoài màng mang điện thế dương do

A. Nakhi ra ngoài màng bị lực hút tĩnh điện ở phía trong của màng nên nằm sát màng

B. Kkhi ra ngoài màng bị lực hút tĩnh điện ở phía trong của màng nên nằm sát màng

C. Kkhi ra ngoài màng tạo cho ở phía trong của màng mang điện tích âm

D. Kkhi ra ngoài màng nên nồng độ của nó cao hơn ở phía trong của màng

Câu 3. Cho các trường hợp sau:

(1) Cổng Kvà Nacùng đóng

(2) Cổng Kmở và Nađóng

(3) Cổng Kvà Nacùng mở

(4) Cổng Kđóng và Namở

Trong những trường hợp trên, trường hợp nào không đúng khi tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi là

A. (1), (3) và (4)       

B. (1), (2) và (3)

C. (2) và (4)       

D. (1) và (2)

Câu 4. Điện thế nghỉ là sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào

A. Không bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và phía ngoài màng mang điện dương

B. Bị kích thích, phía trong mang mang điện dương và phía ngoài màng mang điện âm

C. Không bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và phía ngoài màng mang điện dương

D. Bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và phía ngoài màng mang điện dương

Câu 5. Ở điện thế nghỉ, nồng độ Kvà Nagiữa phía trong và phía ngoài màng tế bào như thế nào?

A. Ở trong tế bào, Kcó nồng độ thấp hơn và Nacó nồng độ cao hơn so với bên ngoài tế bào

B. Ở trong tế bào, nồng độ Kvà Nacao hơn so với bên ngoài tế bào

C. Ở trong tế bào, Kcó nồng độ cao hơn và Nacó nồng độ thấp hơn so với bên ngoài tế bào

D. Ở trong tế bào, Kvà Nacó nồng độ thấp hơn so với bên ngoài tế bào

Câu 6. Để duy trì điện thế nghỉ, bơm Na - K hoạt động như thế nào?

A. Vận chuyển Ktừ trong tế bào ra ngoài tế bào giúp duy trì nồng độ Ksát phái ngoài màng tế bào luôn cao và tiêu tốn năng lượng

B. Vận chuyển Ktừ ngoài tế bào vào trong tế bào giúp duy trì nồng độ Kở trong tế bào luôn cao và không tiêu tốn năng lượng

C. Vận chuyển Ktừ ngoài tế bào vào trong tế bào giúp duy trì nồng độ Kở trong tế bào luôn cao và tiêu tốn năng lượng

D. Vận chuyển Natừ trong tế bào ra ngoài tế bào giúp duy trì nồng độ Nasát phía ngoài màng tế bào luôn thấp và tiêu tốn năng lượng

Câu 7. Để duy trì điện thế nghỉ, bơm Na - K chuyển

A. Natừ ngoài tế bào vào trong tế bào

B. Natừ trong tế bào ra ngoài tế bào

C. Ktừ trong tế bào ra ngoài tế bào

D. Ktừ ngoài tế bào vào trong tế bào

Câu 8. Điện sinh học là:

A.Khả năng tích điện của tế bào

B.Khả năng truyền điện của tế bào

C.Khả năng phát điện của tế bào

D.Chứa các loại điện khác nhau

Câu 9. Khả năng  tích điện của tế bào, cơ thể là:

A.Điện thế hoạt động

B.Lưỡng cực

C.Điện sinh học

D.Điện từ trường

Câu 10. Điện thế nghỉ hay điện thế tĩnh của noron là:

A.Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào giữa hai bên màng tế bào khi tế bào nghỉ ngơi

B.Sự phân cực của tế bào, ngoài màng mang điện tích âm, trong màng mang điện tích dương

C.Điện thế lúc tế bào ở trạng thái nghỉ, trong và ngoài màng tế bào đều mang điện tích âm

D.Điện màng tế bào đang ở trạng thái phân cực, mang điện tích trái dấu

Câu 11. Sự chênh lệch điện thế giữa trong và ngoài màng lúc tế bào không bị kích thích không phải là:

A.Điện nghỉ

B.Điện màng

C.Điện tĩnh

D.Điện động

Câu 12. Trị số điện thế nghỉ của tế bào thần kinh khổng lồ của mực ống là:

A.-50mV

B.-60mV

C.-70mV

D.-80mV

Câu 13. Trị số điện màng ở notron tiểu não chó là -90mV, điều đó có nghĩa:

A.Chệnh lệch điện thế giữa bên trong màng  tích điện âm và bên ngoài mang điện tích dương là 90mV

B. Chệnh lệch điện thế giữa bên trong màng  tích điện âm và bên ngoài mang điện tích dương là -90mV

C. Chệnh lệch điện thế giữa bên trong màng  tích điện dương và bên trong mang điện tích âm là 90mV

D. Chệnh lệch điện thế giữa bên trong màng  tích điện dương và bên ngoài mang điện tích âm là 90mV

Câu 14. Khi ở trạng thái nghỉ ngơi thì:

A.Mặt trong của mang notron tích điện âm, mặt ngoài tích điện dương

B.Mặt trong và mặt ngoài của màng notron điều tích điện âm

C.Mặt trong và mặt ngoài của màng notron đều tích điện dương

D.Mặt trong của màng notron tích điện dương, mặt ngoài tích điện âm

Câu 15. Ở trạng thái nghỉ tế bào sống có đặc điểm

A.Cổng K+ mở, trong màng tích điện dương ngoài màng tích điện âm

B.Cổng K+ mở, trong màng tích điện dương ngoài màng tích điện dương

C.Cổng Na+ mở, trong màng tích điện dương ngoài màng tích điện âm

D.Cổng Na+ mở, trong màng tích điện dương ngoài màng tích điện dương

Câu 16. Ở điện thế nghỉ, nồng độ K+ và Na+ giữa phía trong và phía ngoài màng  tế bào như thế nào?

A.Ở trong tế bào, K+ có nồng độ thấp hơn Na+ có nồng độ cao hơn so với bên ngoài tế bào

B.Ở trong tế bào, nồng độ K+ và Na+ cao hơn so với bên ngoài tế bào

C.Ở trong tế bào, K+có nồng độ cao hơn và Na+ có nồng độ thấp hơn so với bên ngoài tế bào

D.Ở trong tế bào, K+ và Na+ có nồng độ thấp hơn so với bên ngoài tế bào

Câu 17. Điện thế nghỉ được hình thành chủ yếu do sự phân bố ion

A.Đồng đều giữa hai bên màng

B.Không đều và không thay đổi giữa hai bên màng

C.Không đều, sự di chuyển thụ động của các ion qua màng

D.Không đều, sự di chuyển thụ động và hoạt động chủ động của bơm Na-K

Câu 18. Cho các trường hợp sau:

(1)Cổng K+ và Na+ cùng đóng

(2)Cổng K+ mở và Na+ đóng

(3)Cổng K+ và Na+ cùng mở

(4)Cổng K+ đóng và Na+ mở

Trong những trường hợp trên, trường hợp nào không đúng khi tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi:

A.(1), (3) và (4)

B.(1), (2) và (3)

C.(2) và (4)

D.(1) và (2)

 

ĐÁP ÁN

 

Bài viết gợi ý: