Chương II: Rễ

Các loại rễ và các miền của rễ

 

 1. Lý thuyết
 1. Rễ - Các loại rễ
 • Rễ là cơ quan giúp cho cây mọc trên đất. Rễ có nhiệm vụ hút nước và muối khoáng hòa tan cho cây.
 • Các loại rễ :
 • Có 2 loại rễ chính : Rễ cọcrễ chùm
 • Rễ cọc : mang đặc điểm là rễ cái to, khỏe, đâm sâu xuống đất và có nhiều rễ con mọc xiên. Từ các rễ con lại mọc ra nhiều rễ nhỏ hơn. ( một rễ cái và nhiều rễ con)
 • Rễ chùm : gồm nhiều rễ con, dài gần bằng nhau, thường mọc tỏa ra từ gốc thân thành 1 chùm. ( rễ được tạo ra từ thân)

 

Ví dụ : Cây có rễ cọc : cây xoài, đu đu, cam mít..

            Cây có rễ chùm : cây lúa, cây hành, cây tỏi, cây khoai lang,..

 

 

 1. Cấu tạo các miền của rễ

Rễ cây mọc trong đất gồm 4 miền :

 • Miền trưởng thành có mạch dẫn : có chức năng dẫn truyền
 • Miền hút có các lông hút: hấp thu nước và muối khoáng
 • Miền sinh trưởng (nơi tế bào phân chia) : làm cho đầu rễ dài ra
 • Miền chóp rễ : che chở cho đầu rễ.

 

 1. Câu hỏi luyện tập
 1. Câu hỏi 1: Kể tên các loai rễ chính và đặc điểm của chúng và cho ví dụ?

Các loại rễ :

 • Có 2 loại rễ chính : Rễ cọcrễ chùm
 • Rễ cọc : mang đặc điểm là rễ cái to, khỏe, đâm sâu xuống đất và có nhiều rễ con mọc xiên. Từ các rễ con lại mọc ra nhiều rễ nhỏ hơn. ( một rễ cái và nhiều rễ con)
 • Rễ chùm : gồm nhiều rễ con, dài gần bằng nhau, thường mọc tỏa ra từ gốc thân thành 1 chùm. ( rễ được tạo ra từ thân)

Ví dụ : Cây có rễ cọc : cây xoài, đu đu, cam mít..

            Cây có rễ chùm : cây lúa, cây hành, cây tỏi, cây khoai lang,..

 

 1. Câu hỏi 2: Cấu tạo và chức năng các miền của rễ?

             Rễ cây mọc trong đất gồm 4 miền :

 • Miền trưởng thành có mạch dẫn : có chức năng dẫn truyền
 • Miền hút có các lông hút: hấp thu nước và muối khoáng
 • Miền sinh trưởng (nơi tế bào phân chia) : làm cho đầu rễ dài ra
 • Miền chóp rễ : che chở cho đầu rễ.
 1. Câu hỏi luyện tập

 

   Câu 1. Vì sao nói miền hút là phần quan trọng nhất của rễ ?

A. Vì bộ phận này có khả năng tái sinh rất cao, giúp rễ nhanh chóng phục hồi sau khi bị tổn thương.

B. Vì bộ phận này là nơi duy nhất ở rễ chứa mạch rây và mạch gỗ.

C. Vì bộ phận này có chứa nhiều chất dinh dưỡng, giúp cung cấp nguồn năng lượng cho hoạt động của rễ.

D. Vì bộ phận này chứa các lông hút có vai trò hút nước và muối khoáng hòa tan - chức năng quan trọng nhất của rễ thực vật.

Đáp án: D

Câu 2. Lông hút ở rễ là một bộ phận của

A. tế bào thịt vỏ.

B. tế bào biểu bì.

C. tế bào kèm.

D. quản bào.

Đáp án: B

Giải thích: Lông hút ở rễ là tế bào biểu bì kéo dài ra

Câu 3. Thành phần nào dưới đây không được tìm thấy ở tế bào lông hút ở rễ ?

A. Nhân

B. Vách tế bào

C. Không bào

D. Lục lạp

Đáp án: D

Giải thích: Tế bào lông hút chứa các thành phần: vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân, không bào

Câu 4. Khi nói về sự sắp xếp mạch rây và mạch gỗ tại miền hút của rễ, phát biểu nào dưới đây là đúng ?

A. Mạch rây bao bên ngoài, mạch gỗ nằm ở phía trong

B. Mạch rây xếp một phía, mạch gỗ xếp ở phía đối diện

C. Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau

D. Mạch gỗ bao bên ngoài, mạch rây nằm ở phía trong

Đáp án: C

Giải thích: Trụ giữa gồm mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau có chức năng vận chuyển các chất.

Câu 5. Trong cấu tạo miền hút của rễ, bộ phận nào là nơi chứa chất dự trữ ?

A. Ruột       B. Bó mạch

C. Biểu bì      D. Thịt vỏ

Đáp án: A

Giải thích: Ruột gồm những tế bào có vách mỏng có chức năng dự trữ

Câu 6. Các tế bào biểu bì ở miền hút của rễ được sắp xếp thành mấy lớp ?

A.2 lớp      B. 1 lớp

C. 3 lớp      D. 4 lớp

Đáp án: B

Giải thích: Biểu bì gồm 1 lớp tế bào hình đa giác xếp sát nhau có chức năng bảo vệ các bộ phận bên trong rễ

Câu 7. Ở miền hút của rễ, phần trụ giữa bao gồm những thành phần nào ?

A. Biểu bì và ruột

B. Thịt vỏ và bó mạch

C. Ruột và bó mạch

D. Mạch rây và mạch gỗ

Đáp án: C

Giải thích:  Phần trụ giữa gồm: bó mạch (mạch rây và mạch gỗ) và ruột

Câu 8. Trong cấu tạo miền hút của rễ, bộ phận nào bao gồm nhiều lớp tế bào có độ lớn khác nhau và có chức năng chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa ?

A. Ruột      B. Bó mạch

C. Biểu bì      D. Thịt vỏ

Đáp án: D

Giải thích: Trong cấu tạo miền hút của rễ, thịt vỏ bao gồm nhiều lớp tế bào có độ lớn khác nhau và có chức năng chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa

Câu 9. Thành phần nào dưới đây của miền hút ở rễ bao gồm những tế bào có vách mỏng ?

1. Mạch gỗ

2. Mạch rây

3. Ruột

A. 2, 3      B. 1, 2

C. 1, 3      D. 1, 2, 3

Đáp án: A

Giải thích: Mạch rây và ruột của miền hút ở rễ bao gồm những tế bào có vách mỏng

Câu 10. Nếu cắt bỏ lông hút thì ngay lập tức, rễ cây sẽ mất đi khả năng nào dưới đây ?

A. Hút nước và muối khoáng

B. Vận chuyển các chất lên thân

C. Tăng trưởng về chiều dài

D. Hô hấp

Đáp án: A

Giải thích: Lông hút ở rễ là tế bào biểu bì kéo dài ra có vai trò hút nước và muối khoáng hòa tan

 

Bài viết gợi ý: