Cấu tạo tế bào thực vật

 1. Lý thuyết
 1. Hình dạng và kích thước tế bào
 • Các cơ quan ở thực vật đêu được cấu tạo bằng các tế bào. Các tế bào thuộc cùng một MÔ thi có hình dạng giống nhau.
 • Một số hình dạng dễ gặp khi soi dưới kính hiển vi : hinh trụ, hinh lục giác, hinh đa diện, hinh vuông, hinh chóp..
 • Tùy vào mỗi loại TB mà có kích thước khác nhau : ví dụ ở TB mô phân sinh ngọn có chiều dài l=0,001-0,003mm...

 

 

 

                       

 1. Cấu tạo tế bào thực vật
 • Từ ngoài vào trong, TB thực vật cấu tạo gồm đầy đủ : Thành Tế bào - còn gọi Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, Nhân và hầu hết các bào quan : không bào, ti thể, lạp thể ...
 • Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định.
 • Màng sinh chất: bao bọc ngoài tế bào chất.
 • Chất tế bào : ở trạng thái gel, chứa các bào quan như lục lạp  ở đây diễn ra hoạt động Quang hợp, hay ti thể - diễn ra hoạt động quang hợp...
 • Nhân : thường chỉ có một nhân, có thể điều khiển mọi hoạt động của TB
 • Ngoài ra còn có không bào, lưới nội chất,...

 

 • Mô là một nhóm tế bào  có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.
 • Một số loại mô ở thưc vât : Mô phân sinh ngọn, mô mềm, mô nâng đỡ...
 1. Câu hỏi có hướng dẫn

 

Câu hỏi 1 :  Tế bào thực vật có cấu tạo như thế nao?

 Từ ngoài vào trong, TB thực vật cấu tạo gồm đầy đủ : Thành Tế bào - còn gọi Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, Nhân và hầu hết các bào quan : không bào, ti thể, lạp thể ...

 • Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định.
 • Màng sinh chất: bao bọc ngoài tế bào chất.
 • Chất tế bào : ở trạng thái gel, chứa các bào quan như lục lạp  ở đây diễn ra hoạt động Quang hợp, hay ti thể - diễn ra hoạt động quang hợp...
 • Nhân : thường chỉ có một nhân, có thể điều khiển mọi hoạt động của TB
 • Ngoài ra còn có không bào, lưới nội chất,...

Câu hỏi 2: Mô là gì? Kể tên một số loại mô ở TV?

 • Mô là một nhóm tế bào  có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.
 • Một số loại mô ở thưc vât : Mô phân sinh ngọn, mô mềm, mô nâng đỡ...
 1. Luyện tập :

     Câu 1. Trong các loại tế bào dưới đây, tế bào nào dài nhất ?

A. Tế bào mô phân sinh ngọn

B. Tế bào sợi gai

C. Tế bào thịt quả cà chua

D. Tế bào tép bưởi

 

Đáp án B, Giải thích: Chiều dài tế bào sợi gai là dài nhất 550mm

Câu 2. Trong cấu tạo của tế bào thực vật, bào quan nào thường có kích thước rất lớn, nằm ở trung tâm tế bào và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì áp suất thẩm thấu ?

A. Nhân      B. Không bào

C. Ti thể      D. Lục lạp

Đáp án: B

Câu 3. Ở tế bào thực vật, bộ phận nào là ranh giới trung gian giữa vách tế bào và chất tế bào ?

A. Không bào

B. Nhân

C. Màng sinh chất

D. Lục lạp

Đáp án: C

Giải thích: Quan sát hình 7.4 Màng sinh chất nằm giữa tế bào chất và vách tế bào 

Câu 4. Dịch tế bào nằm ở bộ phận nào của tế bào thực vật ?

A. Không bào

B. Nhân

C. Màng sinh chất

D. Lục lạp

Đáp án: A

Giải thích: Cấu tạo tế bào: Không bào chứa dịch tế bào 

Câu 5. Ở tế bào thực vật, bộ phận nào có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ?

A. Chất tế bào

B. Vách tế bào

C. Nhân

D. Màng sinh chất

Đáp án: C

Câu 6. Trong các bộ phận sau, có bao nhiêu bộ phận có ở cả tế bào thực vật và tế bào động vật ?

1. Chất tế bào

2. Màng sinh chất

3. Vách tế bào

4. Nhân

A. 3      B. 2

C. 1      D. 4

Đáp án: A

Giải thích: Ở tế bào động vật không có vách tế bào mà chỉ có ở tế bào thực vật (giúp chúng có hình dạng nhất định

Câu 7. Lục lạp hàm chứa trong bộ phận nào của tế bào thực vật ?

A. Chất tế bào

B. Vách tế bào

C. Nhân

D. Màng sinh chất

Đáp án: A

Giải thích: Chất tế bào là chất keo lỏng, chứa các bào quan như lục lạp…

Câu 8. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : ... là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau và cùng nhau đảm nhiệm một chức năng nhất định.

A. Bào quan

B. Mô

C. Hệ cơ quan

D. Cơ thể

Đáp án: B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết gợi ý: