Chi tiết đề thi

Còn 5 ngày

noforyou7ahxh
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [57318] - [Loga.vn]

Trong một phản ứng hạt nhân khối lượng các hạt nhân sau phản ứng so với khối lượng các hạt nhân trước phản ứng

Câu 2 [45690] - [Loga.vn]

Trong không khí, người ta bố trí 2 điện tích có cùng độ lớn 0,5 μC nhưng trái dấu cách nhau 2 m. Tại trung điểm của 2 điện tích, cường độ điện trường là

Câu 3 [47713] - [Loga.vn]

Đặt điện áp \[\text{u = 125}\sqrt{2}\text{cos}\left( \text{100 }\!\!\pi\!\!\text{ t} \right)\text{(V)}\]vào hai đầu R, L, C có L biến thiên. Hình vẽ là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cảm kháng $Z_L$ và tổng trở Z của mạch theo độ tự cảm L. Khi độ tự cảm của cuộn dây bằng $L_1$ thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

Câu 4 [45686] - [Loga.vn]

Một ống tia X phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 6,21.10-11 m. Bỏ qua động năng ban đầu của electron. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của ống là

Câu 5 [45380] - [Loga.vn]

Đối với nguyên tử hiđrô, các mức năng lượng ứng với các quỹ đạo dừng K, M có giá trị lần lượt là: -13,6 eV; -1,51 eV. Cho h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s và e = 1,6.10-19 C. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng K, thì nguyên tử hiđrô có thể phát ra bức xạ có bước sóng

Câu 6 [46770] - [Loga.vn]

Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng K của êlectron trong nguyên tử hidro là r0. Khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo O thì bán kính là

Câu 7 [45355] - [Loga.vn]

Biết NA = 6,02.1023 mol-1. Trong 59,50g ${}_{92}^{238}U$ có số nơtron xấp xỉ là

Câu 8 [45942] - [Loga.vn]

Tia α là dòng các hạt nhân

Câu 9 [46475] - [Loga.vn]

Biết rằng trên các quỹ đạo dừng của nguyên tử hidro, electron chuyển động dưới tác dụng của lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân và electron. Khi electron chuyển động trên quỹ đạo dừng L chuyển lên chuyển động trên quỹ đạo dừng N thì có tốc độ góc đã

Câu 10 [45463] - [Loga.vn]

Đơn vị nào sau đây không dùng để đo khối lượng của hạt nhân nguyên tử?

Câu 11 [46843] - [Loga.vn]

Trong 59,50 g $_{92}^{238}U$ có số nơtron xấp xỉ là

Câu 12 [47511] - [Loga.vn]

Hạt nhân  \[_{15}^{30}P\]phóng xạ β+. Hạt nhân con được sinh ra từ hạt nhân này có:

Câu 13 [45346] - [Loga.vn]

Hạt nhân càng bền vững khi có

Câu 14 [45268] - [Loga.vn]

Hạt nhân \[{}_{84}^{210}\]Po đang đứng yên thì phóng xạ α, ngay sau phóng xạ đó, động năng của hạt α

Câu 15 [32550] - [Loga.vn]

Chu kỳ bán rã của hai chất phóng xạ A và B lần lượt là \[{{T}_{A}}v\grave{a}\text{ }{{T}_{B}}=\text{ }2{{T}_{A}}\] . Ban đầu hai khối chất A và B có số hạt nhân như nhau. Sau thời gian \[t\text{ }=\text{ }4{{T}_{A}}\] thì tỉ số giữa số hạt nhân A và B đã phóng xạ là

Câu 16 [45743] - [Loga.vn]

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Gọi ro là bán kính Bo. Bán kính quỹ đạo dừng

L có giá trị là

Câu 17 [45872] - [Loga.vn]

Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T. Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy ?

Câu 18 [57531] - [Loga.vn]

Cho phản ứng hạt nhân \[D+D\to {}_{2}^{3}He+{}_{o}^{1}n+3,25MeV\]. Biết độ hụt khối của hạt D là ∆mD = 0,0024u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân \[{}_{2}^{3}He\] gần đúng bằng

Câu 19 [57471] - [Loga.vn]

Một nhà máy điện hạt nhân có công suất phát điện 1920 (MW), dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân U235 với hiệu suất 30%. Trung bình mỗi hạt U235 phân hạch toả ra năng lượng 3,2.10-11 (J). Nhiên liệu dùng là hợp kim chứa U235 đã làm giàu 36%. Hỏi trong 365 ngày hoạt động nhà máy tiêu thụ một khối lượng nhiên liệu là bao nhiêu. Coi NA = 6,022.1023.

Câu 20 [39550] - [Loga.vn]

Một hạt proton chuyển động theo quĩ đạo tròn với bán kính 5 cm dưới tác dụng của lực từ gây bởi một từ trường đều có cảm ứng từ B = 10-2 T. Cho khối lượng của hạt proton là 1,67.10-27 kg. Coi chuyển động của hạt proton là tròn đều. Tốc độ chuyển động của hạt proton là

Câu 21 [46302] - [Loga.vn]

Một ống Cu-lít-giơ (ống tia X) đang hoạt động, hiệu điện thế giữa anôt và catôt là 11 kV. Bỏ qua tốc độ đầu của êlectron phát ra từ catôt. Lấy e = 1,6.10–19 C và me = 9,1.10–31 kg. Tốc độ của êlectron khi đến anôt (đối catôt) bằng

Câu 22 [47474] - [Loga.vn]

Giả sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. Tại thời điểm $t_1$ tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là \[\frac{2018}{2017}.\] . Tại thời điểm $t_2$ = $t_1$ + 2T thì tỉ lệ đó là

Câu 23 [46735] - [Loga.vn]

Giả sử, một nhà máy điện hạt nhân dùng nhiên liệu urani ${}_{92}^{235}U$ . Biết công suất phát điện là 500 MW và hiệu suất chuyển hóa năng lượng hạt nhân thành điện năng là 20%. Cho rằng khi một hạt nhân urani \[{}_{92}^{235}U\] phân hạch thì toả ra năng lượng là 3,2.1$0^{-11}$ J. Lấy NA = 6,02.1$0^{23}$ mo$l^{-1}$ và khối lượng mol của \[{}_{92}^{235}U\]235 g/mol. Nếu nhà máy hoạt động liên tục thì lượng urani \[{}_{92}^{235}U\] mà nhà máy cần dùng trong 365 ngày là

Câu 24 [44890] - [Loga.vn]

Theo mẫu nguyên tử Bo về nguyên tử hidro, coi electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân dưới tác dụng của lực tĩnh điện giữa electon và hạt nhân. Gọi $v_L$ và $v_N$ lần lượt là tốc độ của electron khi nó chuyển động trên quỹ đạo L và N. Tỉ số $\frac{{{v}_{L}}}{{{v}_{N}}}$ bằng

Câu 25 [47254] - [Loga.vn]

Theo Bo, trong nguyên tử hidro electron chuyển động tròn quanh hạt nhân trên các quỹ đạo dừng dưới tác dụng của lực hút tĩnh điện. Chuyển động có hướng các điện tích qua một tiết diện là một dòng điện vì thế chuyển động của electron quanh hạt nhân là các dòng điện – gọi là dòng điện nguyên tử. Khi electron chuyển động trên quỹ đạo L thì dòng điện nguyên tử có cường độ $I_1$, khi electron chuyển động trên quỹ đạo N thì dòng điện nguyên tử có cường độ là $I_2$. Tỉ số $I_2$/$I_1$ là

Câu 26 [47717] - [Loga.vn]

Xét nguyên tử Hidro theo mẫu nguyên tử Bo, giả sử nguyên tử H gồm 6 trạng thái dừng, trong các trang thái dừng electron chuyển động tròn đều xung quanh hạt nhân. Gọi $r_0$ là bán kính Bo. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có bán kính quỹ đạo rm sang trạng thái dừng có bán kính $r_n$ thì lực tương tác tĩnh điện giữa electron và hạt nhân giảm đi 16 lần. Giá trị $r_n$ - $r_m$ lớn nhất bằng

Câu 27 [45390] - [Loga.vn]

Một kim loại có giới hạn quang điện là λ0. Chiếu bức xạ có bước sóng bằng ${{\lambda }_{0}}/3$ vào kim loại này. Cho rằng năng lượng mà êlectron quang điện hấp thụ từ phôtôn của bức xạ trên, một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại biến hoàn toàn thành động năng của nó. Giá trị động năng này là

Câu 28 [56533] - [Loga.vn]

Một chất phóng xạ α có chu kì bán rã T. Khảo sát một mẫu chất phóng xạ này ta thấy: ở lần đo thứ nhất, trong khoảng thời gian Δt (với Δt << T) mẫu chất phóng xạ này phát ra 16n hạt α. Sau 552 ngày kể từ lần đo thứ nhất, thì trong cùng khoảng thời gian Δt mẫu chất phóng xạ này chỉ phát ra n hạt α. Giá trị của T là

Câu 29 [47712] - [Loga.vn]

Một hạt nhân mẹ X phóng xạ anpha tạo thành một hạt nhân con Y. Ban đầu có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Đồ thị biểu thị sự phụ thuộc của số hạt nhân X theo thời gian được cho bởi hình trên trong đó $n_0$ > 0. Số hạt nhân con được tạo ra tại thời điểm t =3h là

Câu 30 [45959] - [Loga.vn]

Cho phản ứng hạt nhân \[{}_{6}^{12}C+\gamma \to 3{}_{2}^{4}He\]. Biết khối lượng của \[{}_{6}^{12}C\] và \[{}_{2}^{4}He\] lần lượt là 11,9970 u và 4,0015 u; lấy lu = 931,5 MeV/c2. Năng lượng nhỏ nhất của phôtôn ứng với bức xạ γ để phản ứng xảy ra có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 31 [46812] - [Loga.vn]

Tổng hợp \[{}_{2}^{4}He\]từ phản ứng phản ứng nhiệt hạch ${}_{1}^{2}H+{}_{3}^{6}Li\to {}_{2}^{4}He+{}_{2}^{4}He.$ Mỗi phản ứng tỏa năng lượng 22,4 MeV. Cho số Avô-ga-đrô NA = 6,02.1023 mol-1. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 0,25 mol \[{}_{2}^{4}He\] là

Câu 32 [45710] - [Loga.vn]

Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông

Câu 33 [44875] - [Loga.vn]

Hiện nay urani tự nhiên chứa hai đồng vị phóng xạ \[^{235}U\] và $^{238}U$, với tỉ lệ số hạt \[^{235}U\]và số hạt$^{238}U$ là $\frac{7}{1000}$. Biết chu kí bán rã của 235U và 238U lần lượt là 7,00.108 năm và 4,50.109 năm. Cách đây bao nhiêu năm, urani tự nhiên có tỷ lệ số hạt 235U và số hạt 238U là $\frac{3}{100}$?

Câu 34 [46459] - [Loga.vn]

Trong phản ứng tổng hợp Heli \[{}_{3}^{7}Li+{}_{1}^{2}H\to 2\left( {}_{2}^{4}He \right)+{}_{0}^{1}n\]+ 15,1 MeV, nếu có 2g He được tổng hợp thì năng lượng tỏa ra có thể đun sôi bao nhiêu kg nước từ 00C? Lấy nhiệt dung riêng của nước 4200 \[\frac{J}{kg.K}\]

Câu 35 [45707] - [Loga.vn]

Một hạt bụi kim loại tích điện âm khối lượng 10-10 kg lơ lửng trong khoảng giữa hai bản tụ điện phẳng nằm ngang, bản tích điện dương ở trên, bản tích điện âm ở dưới. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 1000V, khoảng cách giữa hai bản là 4,8mm, lấy g=10m/s2. Chiếu tia tử ngoại làm hạt bụi mất một số electron và rơi xuống với gia tốc 6m/s2. Tính số hạt electron mà hạt bụi đã mất?

Câu 36 [44873] - [Loga.vn]

Dùng prôtôn bắn vào hạt nhân $_{4}^{9}Be$ đứng yên, sau phản ứng sinh ra hạt $\alpha $ và hạt nhân X có động năng lần lượt là ${{K}_{\alpha }}$ = 3,575 MeV và ${{K}_{X}}$ = 3,150 MeV. Phản ứng này tỏa ra năng lượng là 2,125 MeV. Coi khối lượng các hạt nhân tỉ lệ với số khối của nó. Góc hợp giữa các hướng chuyển động của hạt $\alpha $ và hạt p là

Câu 37 [47621] - [Loga.vn]

Bắn hạt proton có động năng 4,5 MeV vào hạt nhân \[_{3}^{7}Li\] đang đứng yên, gây ra phản ứng hạt nhân \[p+_{3}^{7}Li\to 2\alpha +17,3MeV\]. Giả sử phản ứng không kèm theo bức xạ g , hai hạt a có cùng động năng và bay theo hai hướng tạo với nhau góc b. Coi khối lượng của mỗi hạt tính theo đon vị u gần đúng bằng số khối của nó. Giá trị của b

Câu 38 [44893] - [Loga.vn]

Giả sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kì bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. Vào thời điểm hiện tại tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X trong mẫu chất là k với k > 3. Trước đó khoảng thời gian 2T thì tỉ lệ trên là

Câu 39 [45964] - [Loga.vn]

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Electron trong nguyên tử chuyển từ quỹ đạo dừng m1 về quỹ đạo dừng m2 thì bán kính giảm 27 ro (ro là bán kính Bo), đồng thời động năng của êlectron tăng thêm 300%. Bán kính của quỹ đạo dừng m1 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 40 [45982] - [Loga.vn]

Hạt nhân đứng yên phân rã β-, hạt nhân con sinh ra là có động năng không đáng kể. Biết khối lượng các nguyên tử 32P và 32S lần lượt là 31,97391 u và 31,97207 u, với 1 u = 931,5 MeV/$c^2$. Trong phân rã này, thực nghiệm đo được động năng của êlectrôn (tia β-) là 1,03518 MeV, giá trị này nhỏ hơn so với năng lượng phân rã, vì kèm theo phân rã β còn có hạt nơtrinô. Năng lượng của hạt nơtrinô trong phân rã này là

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook