Chi tiết đề thi

đề hóa lớp 12

vuvan
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [55687] - [Loga.vn]

Tính chất nào sau đây là tính chất vật lí chung của kim loại?

Câu 2 [55164] - [Loga.vn]

Este etyl fomat có công thức là :

Câu 3 [55706] - [Loga.vn]

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.

(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng.

(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư.

(e) Nhiệt phân AgNO3.

(g) Đốt FeS2 trong không khí. Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

Câu 4 [55720] - [Loga.vn]

Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 3 mol Gly, 1 mol Ala và 1 mol Val. Nếu thủy phân không hoàn toàn X thì thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-Ala nhưng không có Val-Gly. Amino axit đầu N và amino axit đầu C của peptit X lần lượt là

Câu 5 [55233] - [Loga.vn]

Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là :

Câu 6 [55703] - [Loga.vn]

Chất nào dưới đây là monosaccarit?

Câu 7 [55229] - [Loga.vn]

H2N–(CH2)4–CH(NH2)–COOH có tên gọi là :

Câu 8 [55182] - [Loga.vn]

Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 16,80 lít khí CO2 ; 2,80 lít N2 (các thể tích đo ở đktc) và 20,25 gam H2O. CTPT của X là :

Câu 9 [55718] - [Loga.vn]

Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử

Thí nghiệm

Hiện tượng

X

Tác dụng với Cu(OH)2

Hợp chất có màu tím

Y

Quỳ tím ẩm

Quỳ tím đổi màu xanh

Z

Tác dụng với dung dịch Br2

Dung dịch mất màu và tạo kết tủa trắng

T

Tác dụng với dung dịch Br2

Dung dịch mất màu

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

Câu 10 [55692] - [Loga.vn]

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

Câu 11 [55705] - [Loga.vn]

Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C5H11NO2, có mạch cacbon phân nhánh. Cho 11,7 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch Z, thu được khối lượng muối khan là

Câu 12 [55194] - [Loga.vn]

Cho các chất sau : Metylamin ; anilin ; natri axetat ; alanin ; glyxin ; lysin. Số chất có khả năng làm xanh giấy quì tím là :

Câu 13 [55171] - [Loga.vn]

Đun nóng 250 gam dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3 /NH3 thu được 15 gam Ag, nồng độ của dung dịch glucozơ là :

Câu 14 [55698] - [Loga.vn]

Thuốc thử nào sau đây được dùng để nhận biết 3 chất lỏng riêng biệt: benzen, toluen, stiren?

Câu 15 [55708] - [Loga.vn]

X, Y, Z là ba peptit đều mạch hở và MX > MY > MZ. Đốt cháy 0,16 mol peptit X hoặc 0,16 mol peptit Y cũng như 0,16 mol peptit Z đều thu được CO2 có số mol nhiều hơn số mol của H2O là 0,16 mol. Nếu đun nóng 69,8 gam hỗn hợp E chứa X, Y và 0,16 mol Z (số mol của X nhỏ hơn số mol của Y) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối của alanin và valin có tổng khối lượng 101,04 gam. Phần trăm khối lượng của X có trong hỗn hợp E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 16 [55165] - [Loga.vn]

Dãy các chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần ?

Câu 17 [55192] - [Loga.vn]

Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

Câu 18 [55208] - [Loga.vn]

Tính chất hoá học quan trọng nhất của este là :

Câu 19 [55162] - [Loga.vn]

Chất nào dưới đây không phải là este ?

Câu 20 [55207] - [Loga.vn]

Este vinyl axetat có công thức là :

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook