Chi tiết đề thi

Đề thi thử môn Toán THPT Đoàn Thượng 2019 lần 1

theluc95
53 lượt thi
Toán
Khó
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [56165] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{4}}-2m{{x}^{2}}+1\,\,\left( 1 \right)$. Tổng lập phương các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $\left( 1 \right)$ có ba điểm cực trị và đường tròn đi qua $3$ điểm này có bán kính $R=1$ bằng

Câu 2 [56166] - [Loga.vn]

Cho a là số thực dương khác 2 .Tính \[I={{\log }_{\frac{a}{2}}}(\frac{{{a}^{2}}}{4})\].

Câu 3 [56167] - [Loga.vn]

Một đội văn nghệ có 10 người gồm 6 nam và 4 nữ. Cần chọn ra một bạn nam và một bạn nữ để hát song ca. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

Câu 4 [56168] - [Loga.vn]

Biết rằng bất phương trình ${{\log }_{2}}\left( {{5}^{x}}+2 \right)+2.{{\log }_{\left( {{5}^{x}}+2 \right)}}2>3$ có tập nghiệm là $S=\left( {{\log }_{a}}b;+\infty \right)$, với \[a\], $b$ là các số nguyên dương nhỏ hơn 6 và $a\not{=}1$. Tính $P=2a+3b$.

Câu 5 [56169] - [Loga.vn]

Ông Chính gửi 200 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo và từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm ông gửi thêm vào tài khoản với số tiền 20 triệu đồng. Hỏi sau 18 năm số tiền ông Chính nhận được cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu? Giả định trong suốt thời gian gửi lãi suất không thay đổi và ông Chính không rút tiền ra (kết quả được làm tròn đến hàng nghìn).

Câu 6 [56170] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh $a,$đường cao $SA=x.$ Góc giữa $\left( SBC \right)$ và mặt đáy bằng ${{60}^{0}}$. Khi đó $x$ bằng

Câu 7 [56171] - [Loga.vn]

Tính tổng các hệ số trong khai triển \[{{\left( 1-2x \right)}^{2019}}\].

Câu 8 [56172] - [Loga.vn]

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có thể tích bằng V. Lấy điểm\[{A}'\] trên cạnh SA sao cho $SA'=\frac{1}{3}SA$. Mặt phẳng qua \[{A}'\] và song song với đáy của hình chóp cắt các cạnh SB, SC, SD lần lượt tại B’, C’, D’. Tính theo V thể tích khối chóp S.A’B’C’D’ ?

Câu 9 [56173] - [Loga.vn]

Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh a cạnh bên SA vuông góc với đáy và thể tích của khối chóp đó bằng Tính cạnh bên SA

Câu 10 [56174] - [Loga.vn]

Cho $a$, $b$ là hai số thực dương thỏa mãn ${{\log }_{5}}\left( \frac{4a+2b+5}{a+b} \right)=a+3b-4$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T={{a}^{2}}+{{b}^{2}}$

Câu 11 [56175] - [Loga.vn]

Phương trình \[{{4}^{x}}-m\,{{.2}^{x+1}}+2m=0\] có hai nghiệm \[{{x}_{1}}\ ,\ {{x}_{2}}\] thỏa \[{{x}_{1}}+{{x}_{2}}=3\] khi

Câu 12 [56176] - [Loga.vn]

Phương trình \[{{4}^{3x-2}}=16\] có nghiệm là

Câu 13 [56177] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thoả mãn $\int\limits_{1}^{8}{f\left( x \right)}dx=9$, $\int\limits_{4}^{12}{f\left( x \right)}dx=3$, $\int\limits_{4}^{8}{f\left( x \right)}dx=5$. Tính $I=\int\limits_{1}^{12}{f\left( x \right)}dx.$

Câu 14 [56178] - [Loga.vn]

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu$\left( S \right)$tâm \[I(a;b;c)\]bán kính bằng 1, tiếp xúc mặt phẳng $\left( Oxz \right).$Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 15 [56179] - [Loga.vn]

Trong không gian Oxyz, cho điểm $I(1;-2;3)$. Viết phương trình mặt cầu tâm I, cắt trục Ox tại hai điểm A và B sao cho $AB=2\sqrt{3}$

Câu 16 [56180] - [Loga.vn]

Họ các nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)={{x}^{4}}+{{x}^{2}}$ là

Câu 17 [56181] - [Loga.vn]

Cho tam giác đều\[ABC\]có cạnh bằng$a$và đường cao AH. Tính diện tích xung quanh của hình nón tạo thành khi quay tam giác ABC quanh trục AH.

Câu 18 [56182] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số$y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-m{{x}^{2}}+(m+2)x$ có cực trị và giá trị của hàm số tại các điểm cực đại, điểm cực tiểu nhận giá trị dương.

Câu 19 [56183] - [Loga.vn]

Cho tứ diện ABCD có M, N là hai điểm phân biệt trên cạnh AB. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu 20 [56184] - [Loga.vn]

Tìm tổng các nghiệm của phương trình sau $3\sqrt{5-x}+3\sqrt{5x-4}=2x+7$

Câu 21 [56185] - [Loga.vn]

Tìm tập nghiệm S của phương trình: ${{\log }_{3}}(2x+1)-{{\log }_{3}}(x-1)=1$.

Câu 22 [56186] - [Loga.vn]

Cho hình trụ có bán kính $R$ và chiều cao$\sqrt{3}R$. Hai điểm A, B lần lượt nằm trên hai đường tròn đáy sao cho góc giữa AB và trục d của hình trụ bằng ${{30}^{0}}$. Tính khoảng cách giữa AB và trục của hình trụ.

Câu 23 [56187] - [Loga.vn]

Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng $a$ và cạnh bên tạo với mặt đáy một góc 60o. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD ?

Câu 24 [56188] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{m{{x}^{3}}}{3}-{{x}^{2}}+2x+1-m.$ Tập hợp các giá trị của m để hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ là

Câu 25 [56189] - [Loga.vn]

Chiều cao của khối trụ có thể tích lớn nhất nội tiếp trong hình cầu có bán kính $R$ là

Câu 26 [56190] - [Loga.vn]

Trong không gian Oxyz, cho điểm $M(1;-2;3)$. Gọi I là hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox. Phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu tâm I bán kính IM ?

Câu 27 [56191] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\sqrt{x-2}+\sqrt{4-x}$ lần lượt là M và m. Chọn câu trả lời đúng.

Câu 28 [56192] - [Loga.vn]

Tính đạo hàm của hàm số: $y={{\log }_{2}}(2x+1)$.

Câu 29 [56193] - [Loga.vn]

Gọi \[S\]là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số: $y={{x}^{3}}-3x$ ;$y=x$. Tính \[S\] ?

Câu 30 [56194] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ thỏa mãn $f'\left( x \right).f\left( x \right)={{x}^{4}}+{{x}^{2}}$. Biết $f\left( 0 \right)=2$. Tính ${{f}^{2}}\left( 2 \right)$

Câu 31 [56195] - [Loga.vn]

Đường cong hình bên là đồ thị của hàm số $y=\frac{\text{ax}+b}{cx+d}$, với a, b, c, d là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 32 [56196] - [Loga.vn]

Cho tứ diện $ABCD$có các cạnh $AB,AC$và $AD$ đôi một vuông góc với nhau. Gọi ${{G}_{1}},{{G}_{2}},{{G}_{3}}$và ${{G}_{4}}$ lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC,ABD,ACD và BCD. Biết AB=6a,AC=9a, AD=12a. Tính theo a thể tích khối tứ diện ${{G}_{1}}{{G}_{2}}{{G}_{3}}{{G}_{4}}$.

Câu 33 [56197] - [Loga.vn]

Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

Câu 34 [56198] - [Loga.vn]

Trong không gian $Oxyz$ cho . Gọi $M\left( a;b;c \right)$ là điểm thuộc mặt phẳng $\left( Oxy \right)$ sao cho biểu thức $S=\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{MC}+3\overrightarrow{MC}.\overrightarrow{MA}$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $T=12a+12b+c$ có giá trị là

Câu 35 [56199] - [Loga.vn]

Tính $\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\frac{2x-3}{\sqrt{{{x}^{2}}+1}-x}$?

Câu 36 [56200] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f(x)$có bảng biến thiên sau:Tìm giá trị cực đại ${{y}_{\text{C }\!\!\S\!\!\text{ }}}$ và giá trị cực tiểu ${{y}_{\text{CT}}}$ của hàm số đã cho.

Câu 37 [56201] - [Loga.vn]

Hàm số \[y={{\left( 4{{x}^{2}}-1 \right)}^{4}}\] có tập xác định là

Câu 38 [56202] - [Loga.vn]

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số$y={{x}^{4}}-{{x}^{2}}+13$ trên đoạn $\left[ -2:3 \right]$.

Câu 39 [56203] - [Loga.vn]

Cho hình phẳng$\left( H \right)$ giới hạn bởi các đường $y={{x}^{2}}+3,\text{ }y=0,\text{ }x=0,\text{ }x=2.$ Gọi $V$ là thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay $\left( H \right)$ xung quanh trục $Ox$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu 40 [56204] - [Loga.vn]

Cho hàm số$f(x)$ liên tục trên$\mathbb{R}$ và$\int\limits_{0}^{{{\pi }^{2}}}{f(x)dx=2018}$ ,tính$I=\int\limits_{0}^{\pi }{xf({{x}^{2}}})dx$

Câu 41 [56205] - [Loga.vn]

Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên nhỏ hơn 300. Gọi A là biến cố “số được chọn không chia hết cho 3”. Tính xác suất \[P\left( A \right)\] của biến cố

Câu 42 [56206] - [Loga.vn]

Tìm điều kiện để hàm số có 3 điểm cực trị .

Câu 43 [56207] - [Loga.vn]

Trong không gian \[Oxyz\], cho mặt cầu $(S):{{\left( x+3 \right)}^{2}}+{{\left( y+1 \right)}^{2}}+{{\left( z-1 \right)}^{2}}=2$. Xác định tọa độ tâm của mặt cầu $\left( S \right)$.

Câu 44 [56208] - [Loga.vn]

Tìm các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\frac{1}{3}{{x}^{3}}-m{{x}^{2}}+({{m}^{2}}-4)x+3$ đạt cực đại tại $x=3$.

Câu 45 [56209] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đạo hàm liên tục trên đoạn \[\left[ 0;1 \right]\] và \[f\left( 0 \right)+f\left( 1 \right)=0\]. Biết \[\int\limits_{0}^{1}{{{f}^{2}}\left( x \right)\text{d}x}=\frac{1}{2},\text{ }\int\limits_{0}^{1}{{f}'\left( x \right)\text{cos}\left( \pi x \right)\text{d}x}=\frac{\pi }{2}\]. Tính \[\int\limits_{0}^{1}{f\left( x \right)\text{d}x}\].

Câu 46 [56210] - [Loga.vn]

Cho ${{x}_{0}}$ là nghiệm của phương trình $\sin x\cos x+2\left( \sin x+\cos x \right)=2$ thì giá trị của $P=3+\sin 2{{x}_{0}}$ là

Câu 47 [56211] - [Loga.vn]

Tính diện tích S của mặt cầu và thể tích V của khối cầu có bán kính bằng 3cm.

Câu 48 [56212] - [Loga.vn]

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(2;-4;3) và B(2;2;7). Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là

Câu 49 [56213] - [Loga.vn]

$\int\limits_{1}^{2}{\frac{\text{d}x}{3x-2}}$ bằng

Câu 50 [56214] - [Loga.vn]

Tính đạo hàm của hàm số $y={{x}^{3}}+2x+1$.

Bảng xếp hạng
1
daubaek6569
daubaek6569
Phạm Thị Tú Oanh
49/50
2
lamlucquan1
lamlucquan1
Lâm Lê Văn
45/50
3
tuongvi762
tuongvi762
Huu Dan Tran
38/50
4
mucluon789765
mucluon789765
Độ Lễ
35/50
5
crazy753159
crazy753159
Như Trần
34/50
6
ZerefDragneel
ZerefDragneel
Zeref
33/50
7
1705kk
1705kk
dương
31/50
8
linhhkhanhh2
linhhkhanhh2
Linhh Khánhh
31/50
9
thien102001
thien102001
Thiên Nguyễn Tấn
29/50
10
thangkt1234
thangkt1234
Nguyễn Toàn Thắng
29/50
11
Tieumythu
Tieumythu
thitam Nguyen
28/50
12
kangnguyen
kangnguyen
nguyễn thị giang
23/50
13
trangnguyenthi14072001
trangnguyenthi14072001
Trang Nguyen
22/50
14
tailieuhoctap304201
tailieuhoctap304201
Thanh Le
22/50
15
tangquang2712
tangquang2712
Tăng Văn Quang
22/50
16
Phuongmap
Phuongmap
Phương mập
21/50
17
voxuantruong.pvd.2019
voxuantruong.pvd.2019
Truong Vo
18/50
18
lavanbo05
lavanbo05
Hoàng Chung
18/50
19
Lan1809
Lan1809
Nguyễn Thị Phương Lan
17/50
20
Ami2001
Ami2001
Lương Thu Huyền
17/50
21
dtla37
dtla37
Lan Anh
15/50
22
sasuke2001n
sasuke2001n
Hồ Ngân
15/50
23
lesuanminhcccc
lesuanminhcccc
Lê Minh
14/50
24
badboy113py
badboy113py
Ngô Phạm Kim Nghĩa
12/50
25
zozsaxzoz
zozsaxzoz
Nguyễn Văn Thành
12/50
26
loga39
loga39
Ly Tiểu
12/50
27
thien212310
thien212310
Thien Nguyen
12/50
28
duyct7b
duyct7b
Phan Thành Duy
12/50
29
linha1ct
linha1ct
Lê Trúc Linh
12/50
30
lizztran2706
lizztran2706
NTN Vlog
11/50
31
hvhmonster
hvhmonster
Vũ Hiền
10/50
32
khanhpham200113
khanhpham200113
khanh pham
10/50
33
ducthinh.06.24.vn
ducthinh.06.24.vn
Đz 20pgg
8/50
34
hoangvuminh2001
hoangvuminh2001
Vũ Minh Hoàng
5/50
35
nguyenhuuchien0208
nguyenhuuchien0208
Hữu Chiến Nguyễn
5/50
36
nguyenthilananh1227
nguyenthilananh1227
Tiktok Vietnam
5/50
37
thuanjokerprovip
thuanjokerprovip
Nguyễn Thuận
4/50
38
lettrangg
lettrangg
Trang Lê
4/50
39
phamhuyenhim
phamhuyenhim
Linh Huyền
2/50
40
phamquocan1507
phamquocan1507
an phạm
2/50
41
bacdodinh15072k
bacdodinh15072k
Funny Game
1/50
42
1234567
1234567
Hoàn Phí
1/50
43
dangnhatminh789
dangnhatminh789
Đặng Nhật Minh
1/50
44
hieu2019
hieu2019
nguyen duc hieu
1/50
45
ducmonster113
ducmonster113
Tăng Thanh Đức
0/50
46
hauvu2112001
hauvu2112001
hau vu
0/50
47
893632397644854
893632397644854
Nhật Thủy
0/50
48
kythupham
kythupham
Pham Anh Ky Thu
0/50
49
congacon943
congacon943
Tô Gia Huy
0/50
50
theluc95
theluc95
Bí Kíp Thế Lực
0/50
51
loctran222004
loctran222004
Lộc Trần
0/50
52
anht5454
anht5454
Anh Tuấn
0/50
53
linhduong11470
linhduong11470
Nguyễn Trà Giang
0/50
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook