Chi tiết đề thi

Đề thi thử môn Toán trường THPT chuyên Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc lần 3

ctvtoan1
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
50
90 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [29912] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại \[B,\text{ }AB=BC=a\sqrt{3}\],

\[\widehat{SAB}=\widehat{SCB}={{90}^{\circ }}\] và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) bằng \[a\sqrt{2}.\] Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC theo a.

Câu 2 [29911] - [Loga.vn]

Tìm tập các giá trị thực của tham số m để phương trình $4{{\left( \sqrt{2}+1 \right)}^{x}}+{{\left( \sqrt{2}-1 \right)}^{x}}-m=0$ có đúng hai nghiệm âm phân biệt.

Câu 3 [29910] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm \[A\left( 0;2;-4 \right),\text{ }B\left( -3;5;2 \right).\] Tìm tọa độ điểm M sao cho biểu thức $M{{A}^{2}}+2M{{B}^{2}}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 4 [29909] - [Loga.vn]

Từ các chữ số \[0,\text{ }1,\text{ }2,\text{ }3,\text{ }5,\text{ }8\] có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có bốn chữ số đôi một khác nhau và phải có mặt chữ số 3 ?

Câu 5 [29908] - [Loga.vn]

Gọi m là số thực dương sao cho đường thẳng $y=m+1$ cắt đồ thị hàm số $y={{x}^{4}}-3{{x}^{2}}-2$ tại hai điểm A, B thỏa mãn tam giác OAB vuông tại O (O là gốc tọa độ). Kết luận nào sau đây là đúng ?

Câu 6 [29907] - [Loga.vn]

Một ô tô đang chạy với tốc độ 10(m/s) thì người lái đạp phanh, từ thời điểm đó ô tô chuyển động chậm dần đều với \[v\left( t \right)=-5t+10\left( m/s \right),\] trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét ?

Câu 7 [29906] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\frac{\cos x-2}{\cos x-m}$ nghịch biến trên

khoảng $\left( 0;\frac{\pi }{2} \right)$.

Câu 8 [29905] - [Loga.vn]

Hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số $y=\frac{ax+b}{cx+d}.$ Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

Câu 9 [29904] - [Loga.vn]

Với một đĩa phẳng hình tròn bằng thép bán kính R, phải làm một cái phễu bằng cách cắt đi một hình quạt của đĩa này và gấp phần còn lại thành một hình nón. Gọi độ dài cung tròn của hình quạt còn lại là x. Tìm x để thể tích khối nón tạo thành nhận giá trị lớn nhất.

Câu 10 [29902] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm\[A\left( 1;0;0 \right),\text{ }B\left( 0;1;0 \right),\]

\[C\left( 0;0;1 \right),\text{ }D\left( 0;0;0 \right).\] Hỏi có bao nhiêu điểm cách đều bốn mặt phẳng \[\left( ABC \right),\left( BCD \right),\]

\[\left( CDA \right),\left( DAB \right)?\]

Câu 11 [29900] - [Loga.vn]

Cho đồ thị hàm số \[\left( C \right):y=f\left( x \right)=2{{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+5.\] Từ điểm \[A\left( \frac{19}{12};4 \right)\] kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến tới \[\left( C \right)\].

 

 

Câu 12 [29899] - [Loga.vn]

Trong hình hộp \[ABCD.A'B'C'D'\] có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

Câu 13 [29898] - [Loga.vn]

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và D; SD vuông góc với mặt đáy \[\left( ABCD \right);\text{ }AD=2a;\text{ }SD=a\sqrt{2}.\] Tính khoảng cách giữa đường thẳng CD và mặt phẳng (SAB).

Câu 14 [29897] - [Loga.vn]

Cho cấp số cộng $\left( {{u}_{n}} \right)$ biết ${{u}_{5}}=18$ và $4{{S}_{n}}={{S}_{2n}}.$Tìm số hạng đầu tiên ${{u}_{1}}$ và công sai d của cấp số cộng.

Câu 15 [29896] - [Loga.vn]

Cho hình chóp \[S.ABCD\] có đáy là hình vuông ABCD cạnh a, SA vuông góc với đáy

\[SA=a\sqrt{2}.\] Gọi B, D là hình chiếu của A lần lượt lên SB, SD. Mặt phẳng cắt SC tại C'. Thể tích khối chóp \[S.AB'C'D'\] là:

Câu 16 [29895] - [Loga.vn]

Số nghiệm của phương trình $2{{x}^{2}}+2x-9=\left( {{x}^{2}}-x-3 \right){{.8}^{{{x}^{2}}+3x-6}}+\left( {{x}^{2}}+3x-6 \right){{.8}^{{{x}^{2}}-x-3}}$là:

Câu 17 [29894] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)=\frac{2\sqrt{1+x}-\sqrt[3]{8-x}}{x}.$ Tính $\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\,\,f\left( x \right).$

Câu 18 [29893] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho hai điểm \[A\left( 1;0;-3 \right),\text{ }B\left( -3;-2;-5 \right).\] Biết rằng tập hợp các điểm M trong không gian thỏa mãn đẳng thức $A{{M}^{2}}+B{{M}^{2}}=30$ là một mặt cầu$\left( S \right)$. Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu $\left( S \right)$ là:

Câu 19 [29892] - [Loga.vn]

Tìm một nguyên hàm $F\left( x \right)$ của hàm số $f\left( x \right)=a\,x+\frac{b}{{{x}^{2}}}\left( x\ne 0 \right)$ biết rằng $F\left( -1 \right);F\left( 1 \right)=4;f\left( 1 \right)=0.$

Câu 20 [29891] - [Loga.vn]

Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a. Tính côsin của góc giữa mặt bên và mặt đáy.

Câu 21 [29890] - [Loga.vn]

Tính diện tích xung quanh hình nón tròn xoay ngoại tiếp tứ diện đều cạnh bằng a.

Câu 22 [29889] - [Loga.vn]

Cần phải thiết kế các thùng dạng hình trụ có nắp đựng nước sạch có dung tích \[V\left( c{{m}^{3}} \right).\] Hỏi bán kính \[R\left( cm \right)\] của đáy hình trụ nhận giá trị nào sau đây để tiết kiệm vật liệu nhất ?

Câu 23 [29888] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)=\frac{{{x}^{2}}}{-x+1}.$ Tìm ${{f}^{\left( 30 \right)}}\left( x \right).$

Câu 24 [29887] - [Loga.vn]

Cho hình chóp \[S.ABCD\] có đáy là hình vuông cạnh a. Hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABCD) trùng với trung điểm của cạnh AB. Cạnh bên $SD=\frac{3a}{2}.$ Tính thể tích khối chóp \[S.ABCD\] theo a.

Câu 25 [29886] - [Loga.vn]

Cho cấp số cộng $\left( {{u}_{n}} \right)$ có ${{u}_{4}}=-12,{{u}_{14}}=18$. Tính tổng 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này.

Câu 26 [29885] - [Loga.vn]

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{7x-2}{{{x}^{2}}-4}$ là:

Câu 27 [29884] - [Loga.vn]

Cho cấp số nhân $\left( {{u}_{n}} \right)$ có ${{u}_{1}}=-1$, công bội $q=-\frac{1}{10}.$ Hỏi $\frac{1}{{{10}^{2017}}}$ là số hạng thứ mấy của $\left( {{u}_{n}} \right)?$

Câu 28 [29883] - [Loga.vn]

Số \[6303268125\] có bao nhiêu ước số nguyên ?

Câu 29 [29882] - [Loga.vn]

Hình lập phương \[ABCD.A'B'C'D'\] cạnh a. Tính thể tích khối tứ diện ACB'D'.

Câu 30 [29881] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\,a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d.$ Hàm số luôn đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi:

Câu 31 [29880] - [Loga.vn]

Tính tích phân $I=\int\limits_{0}^{\frac{\pi }{4}}{{{\tan }^{2}}x\,dx}$.

Câu 32 [29879] - [Loga.vn]

Hàm số $y=\frac{{{x}^{4}}}{2}-\frac{10{{x}^{3}}}{3}+2{{x}^{2}}+16x-15$ đồng biến trên khoảng nào sau đây ?

Câu 33 [29878] - [Loga.vn]

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho véctơ \[\overrightarrow{a}=\left( 1;-2;3 \right).\] Tìm tọa độ của véctơ \[\overrightarrow{b}\] biết rằng véctơ \[\overrightarrow{b}\] ngược hướng với véctơ \[\overrightarrow{a}\] và \[\overrightarrow{b}=2\left| \overrightarrow{a} \right|\]

Câu 34 [29877] - [Loga.vn]

Tính đạo hàm của hàm số $y=\left( {{x}^{2}}-2x+2 \right){{e}^{x}}.$

Câu 35 [29876] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\operatorname{s}\text{inx}$ trên đoạn $\left[ -\frac{\pi }{2};\frac{\pi }{3} \right]$ lần lượt là:

Câu 36 [29875] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số $y=\frac{1}{\sqrt{{{x}^{2}}-4x+5}}+{{\log }_{3}}\left( x-4 \right)$ là:

Câu 37 [29874] - [Loga.vn]

Phương trình $\cos x=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ có tập nghiệm là:

Câu 38 [29873] - [Loga.vn]

Cho lăng trụ tam giác đều \[ABC.A'B'C'\]có tất cả các cạnh bằng 2a. Tính thể tích khối lăng trụ \[ABC.A'B'C'.\]

Câu 39 [29872] - [Loga.vn]

Cho hình chóp tam giác S.ABC với SA, SB, SC đôi một vuông góc và \[SA=SB=SC=a.\] Tính thể tích của khối chóp S. ABC.

Câu 40 [29871] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f\left( x \right)\] có bảng biến thiên như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Câu 41 [29870] - [Loga.vn]

Từ các chữ số 1; 2; 3 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau đôi một?

Câu 42 [29869] - [Loga.vn]

Tổng số đỉnh, số cạnh và số mặt của hình lập phương là:

Câu 43 [29868] - [Loga.vn]

Số nào trong các số sau lớn hơn 1 ?

Câu 44 [29867] - [Loga.vn]

Hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+1$ có bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 45 [29866] - [Loga.vn]

Nguyên hàm của hàm số \[f\left( x \right)=cos3x\] là:

Câu 46 [29865] - [Loga.vn]

Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng (H) được giới hạn bởi các đường \[y=f\left( x \right),\]trục Ox và hai đường thẳng \[x=a,x=b\] xung quanh trục Ox.

Câu 47 [29864] - [Loga.vn]

Trong mặt phẳng tọa độ \[Oxy\], cho véctơ \[\overrightarrow{v}=\left( -3;5 \right).\] Tìm ảnh của điểm \[A\left( 1;2 \right)\] qua phép tịnh tiến theo vectơ \[\overrightarrow{v}.\]

Câu 48 [29863] - [Loga.vn]

Tìm $I=\lim \frac{8{{n}^{5}}-2{{n}^{3}}+1}{4{{n}^{5}}+2{{n}^{2}}+1}.$

Câu 49 [29862] - [Loga.vn]

Tính đạo hàm của hàm số $y=-{{x}^{7}}+2{{x}^{5}}+3{{x}^{3}}.$

Câu 50 [29861] - [Loga.vn]

Trong không gian cho đường thẳng $\Delta $ và điểm O. Qua O có mấy đường thẳng vuông góc với $\Delta $ ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook